अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

 hlaIma Aa[-naa

janma itiqa : 06 jaUna 1966
janma sqaana : kaoTa ‚rajasqaana‚ [MiD,yaa
yaaogyata : emaºeº³ihndI´ baIºeDº‚ iflma kqaa pTkqaa paz\yaËma pUNa- ikyaa.
raYT/Iya str kI ivaiBanna p~ pi~kaAaoM tqaa saMklanaaoM maoM inarntr p`kaSana‚ hasya vyaMga kiva ko $p maoM AiKla BaartIya kiva sammaolanaaoM maoM kavyapaz.
sammaana : rajasqaana sarkar ko pyaa-varNa ivaBaaga Wara pyaa-varNa pr hasya vyaMga kivata hotu sammaainat. 'maOiqalaI SarNa gauPt' sammaana¸ 'ramavaRxa baonaIpurI janma Sataibd sammaana' tqaa 'raYT/ BaaYaa r%na sammaana' sao sammaainat. EaI Baartondu saimait‚ ivaklp jana saaMskRitk maMca‚ saarMga saaih%ya saimait‚ cambala saaih%ya saMgama‚ &ana BaartI‚ saaih%yakar AiBanandna saimait‚ Da^ ,AambaoDkr saovaa saimait kI sadsyata.
p`kaSana : doSa kI ivaiBanna p~–pi~akaAaoM maoM ijanamaoM pMjaaba kosarI‚ dOinak Baaskr‚ rajasqaana pi~ka‚ na[- gaudgaudI‚ samaaja p`vaah‚ EaoYz hasya vyaMga rcanaaeM‚ BaartIya rola‚ WIp lahrI‚ hirgaMQaa‚ ACUto saMdBa-‚ JaMkRit‚ ma$ gaulaSana‚ kond` BaartI‚ DumaDumaI‚ Aa[naa baaolata hO‚ rOna basaora‚ Akolaa‚ kmaladMSa‚ Cpto Cpto‚ &anaamaRt‚ ivaSva ekta saMdoSa‚ zoMgao pr maar idyaa tqaa AakaSavaaNaI va dUrdSa-na sao p`kaiSat p`saairt.

 

AnauBaUit maoM hlaIma Aa[-naa kI 
rcanaaeM—

hasya–vyaMgya maoM
eDvaaMsa
igarigaT ko AbbaaEaI
gauD,gaaobar
naOitk maUlya

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter