अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

sauYamaa EaIvaastva kI dao kivataeM

 

kMPyaUTr maharaja

kMPyaUTr hao maharaja maaopo saaM[- rMga Dalaa.
maa]sa kI [k–[k i@lak sao maOM GaUma gayaa jaga saara.
pla–pla¸ iCna–iCna Kbar doAao hao¸ naard mauina BaI hara.
TosaU¸ gaulaala saba fIko laagao¸ saba rMga sao rMga nyaara.
[nTrnaoT sao maarao ipcakarI¸ BaIMjao dosa ivadosaI nar naarI
eosaao rasa rsaao maa]saQaarI¸ Sarmaae igarQaarI.
kht rhI AMikt kI maOyaa¸ rMga idyaao ba`*maaMD saara.
doK saunana kao kCu naa bacyaao hO¸ jaao jaanao saao para.

vasaMt Aayaao rI

vasaMt Aayaao rI mharo AaMganaa.
JaUma–JaUma ko gaavaao maMgalaraga rI¸ 
mharo AaMganaa , , ,
vasaMt Aayaao rI

Aba ko sarsaaoM eosaI fUlaI¸
Bar gayaao mharao Gar–baar¸
JarI AaSaIYaaoM kI baaOCar¸ 
mharo AaMganaa , , 
vasaMt Aayaao rI

mharo Gar maoM kMUko ro kaoyailayaa¸
yaMU laagao baajao ro maurilayaa¸
kao[- gaavaO ro saaohiryaa¸
mharo AaMganaa , , ,
vasaMt Aayaao rI 

kao[- ]taro lao najairyaa¸
vaarO Gaumaa Gaumaa ko raokiD,yaa¸
saajaO mharI caaOKT po baMdnavaar ro¸
mharo AaMganaa , , ,
vasaMt Aayaao rI

mharI dohrI po saajaO ro raocanaa¸
kao[- AavaO JaulaavaO palainayaa¸
kao[- saulaavaO do–do ro qapikyaa¸
mharo AaMganaa , , ,
vasaMt Aayaao rI 

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter