अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

kavya saMgama  kavya saMgama ko [sa AMk maoM p`stut hO maharaYT/ ko p`itiYzt kiva gajaanana idgambar maaDgaulakr kI dao marazI kivataeM dovanaagarI ilaip maoM¸ ihndI $paMtr ko saaqa¸ $paMtr ikyaa hO dIipka jaaoSaI nao.

ga , id , maaDgaulakr

maharaYT/ maoM gajaanana idgambar maaDgaulakr kao Pyaar sao gaidmaa pukarto hOM.  marazI ko p`isaw saaihi%yakaraoM AaOr kivayaaoM maoM gaidmaa ka sqaana mah%vapUNa- hOM.

Aapka janma 1 A@tUbar 1919 kao saaMgalaI maharaYT/ kao SaoTflao naamak CaoTo sao gaaMva maoM huAa.  Aaiqa-k pirisqait ko karNa pZ,a[- maOiT/k tk phuMcanao sao phlao hI CaoD,naI pD,I.  kma iSaxaa ko baavajaUd saaih%ya ko xao~ maoM AapkI Alaga hI phcaana hOM AaOr laoKna ko saaqa ]nhaoMnao Anaok xao~aoM maoM kaya- ikyaa hOM.

"gaIt ramaayaNa"¸ "gaItgaaopala" AaOr "tulasaI ramaayaNa" ]nako mahakavya hOM.  [sako Aitir> Aapnao 11 laGaukqaa saMga`haoM¸ 2 ]pnyaasaaoM¸ Aa%macair~¸ 2 kavya saMga`haoM¸ caar saMgaIitkaAaoM AaOr tIna ica~kqaaAaoM   ka taohfa BaI saaih%ya p`oimayaaoM kao p`dana ikyaa hOM.  mahakavya gaIt ramaayaNa kI rcanaa krnao ko karNa ]nhoM marazI ka vaalmaIik BaI kha jaata hOM.

]nhoM ApnaI rcanaaAaoM ko ilayao Anaok purskar p`aPt hue ijanamaoM 1957 maoM saMgaIt naaTk AkadmaI purskar¸ 1969 maoM pd\maEaI AaOr 1971 maoM ivaYNaudasa Baavao sauvaNa- paairtaoiYak p`mauK hOM.

]nakI maR%yau 14 idsambar kao 1977 kao pUNao maoM hu[-.


ijaMkU ikMvaa ma$

ijaMkU ikMvaa ma$   
maaNausakIcyaa Sa~U saMgao yauQd Aamaucao sau$ 
ijaMkU ikMvaa ma$  

laZitla saOinak¸ laZU naagairk 
laZitla maihlaa¸ laZitla baalak 
Saqa- laZyaacaI k$  
ijaMkU ikMvaa ma$   

doSa Amaucaa iSavarayaacaa
JaaSaIvaalyaa rNaraNaIcaa
iSar tLhatI Qa$ 
ijaMkU ikMvaa ma$   

Sas~aGaata Sas~ca ]%tr
Bau[- na do} ek tsaUBar 
ma$ punha Avat$ 
ijaMkU ikMvaa ma$  

hanaI haovaao iktI BayaMkr 
ipZyaa ipZyaa ho caalaao saMgar 
AMit ivajayaI z$ 
ijaMkU ikMvaa ma$ 

jaItoMgao yaa maroMgao 

jaItoMgao yaa maroMgao
[nsaainayat ko Sa~u saMga yauQd hma kroMgao
jaItoMgao yaa maroMgao

saOinak AaOr naagairk laD,oMgao
maihlaa AaOr baalak laD,oMgao
laD,nao kI tao Sat- kroMgao
jaItoMgao yaa maroMgao

doSa hmaara iSavarayaa ka
JaaMsaI vaalaI rNaranaI ka
isar hqaolaI pr QaroMgao
jaItoMgao yaa maroMgao

Sas~ sao ]<ar Sas~aGaat ka
kNa ek na doMgao hma jamaIM ka
maroMgao¸ ifr janama laoMgao
jaItoMgao yaa maroMgao

nauksaana ijatnaa caaho haonao doMgao
ipZ,I dr ipZ,I yah yauQd calanao doMgao
ivajayaI Ant maoM hma hI haoMgao
jaItoMgao yaa maroMgao


yaala kQaI hao GarIĆ

yaala kQaI hao GarIĆ
yaala kQaI hao GarI GarQanaI¸ 
yaala kQaI hao GarIĆ
 
]gaaca Aalao mana AMQaa$na¸ 
BaIit daTlaI ]rI 
nakao toca maja idsato DaoLa
nayanaI yaotao ]YNa ]maaLa

maukopNaanao ivarh du:K ho kuzvar saahU trI
yaala kQaI hao GarIĆ  

Asaala kuzo kuzlyaa zayaI 
kuzo caalalaI Gaaor laZa[-Ć
r@t gaaozto mhNatI toqao bafa-cyaa DaoMgarI
yaala kQaI hao GarIĆ

ho dubaLopNa maja na SaaoBato 
saudOvaoca ho du:K laaBato
saat ipZyaaMnaI ASaIca kolaI doSaacaI caakrI
yaala kQaI hao GarIĆ

vaIrp%naI maI vaIr knyaka
igaLuna TaklaI vyaqaa¸ huMdka
naka tumhI hI Gara Aazvau¸ Saqa- kra saMgarI 
yaala kQaI hao GarIĆ

kba laaOTkr AaAaogaoĆ

kba laaOTkr AaAaogaoĆ
kba laaOTkr AaAaogao maoro ipyaa¸ 
kba laaOTkr AaAagaoĆ

Ca gayaa AMQakar manamaoM¸ 
Baya ko saae idlamaoM samaae 
nahIM nahIM vaao sapnao AaMK saMjaaoe
saaoca saaoca nayana garma AaMsaU bahae

maaOna hMU¸ yah du:K saha na jaae
Gar kba ipyaa AaeĆ

khaM haoMgao¸ iksa pD,ava pr
Gamaasaana yauQd cala rha vahaM pr
barf BarI phaD,I pr KUna BaI jama jaae
Gar kba ipyaa AaeĆ

yah kmajaaorI mauJao SaaoBaa nahIM dotI
eosaa ivapda iksmat sao hI imalatI
saat pIiZ,yaaoM nao doSa saovaa maoM janama gaMvaae
Gar kba ipyaa AaeĆ

vaIrp%naI maOM vaIrknyaa khlaae nyaarI
inagala laI maOMnao vyaqaa¸ isasakI¸ dUrI
yaad na krnaa Gar¸ vatna ko ilae jaana kI baaja,I lagaae
Gar kba ipyaa AaeĆ

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter