अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

kavya saMgama 

kavya saMgama ko [sa AMk maoM p`stut hO marazI ko samakalaIna kiva horMba ramacaMd` kulakNaI- kI maUla marazI kivata ka^mana maOna. ihndI $paMtr ikyaa hO ivajaya p`Baakr kaMbalao nao.

EaI horMba ramacaMd` kulakNaI- marazI saaih%ya kI nayaI pIZI ko p`itinaiQa kivayaaoM maoM sao hOM. vat-maana saamaaijak evaM rajanaOitk pirdRSyaaoM pr ilaKI gayaI ]nakI vyaMgya rcanaaeM Anaok marazI samaacaar p~–pi~kaAaoM maoM p`kaiSat hu[- hOM. [na kivataAaoM maoM Aama AadmaI kI Aavaaja saunaa[- dotI hO¸ [sailayao yao rcanaaeM jana saaQaarNa kao psaMd AatI hO. puNao maoM isambaayaisasa ka^laoja ko p`aMgaNa maoM EaI Aar ko laxmaNa Wara roKaMikt "ka^mana maOna" ka putlaa 19•12•01 kao mahamaihma raYT/pit Wara sqaaipt ikyaa gayaa hO. ]sakI vaYa-gaaMz pr ka^mana maOna kao samaip-t marazI kivata ka ihMdI Anauvaad yahaM pstut hO.


ka^mana maOna

tUca matacaI maaohaor ]zvalaI AaiNa "laaokSaahI" sau$ JaalaI
tUca %yaaMnaa rajaa mhTlao¸ to Aamadar¸ Kasadar Jaalo
tUca kayaVapuZo maana tukvalaIsa AaiNa saMsad saava-BaaOma JaalaI
tUca caplaa iJajavaUna Gaotlyaa¸ laala fIt gaLyaalaa fasa JaalaI¸
tUca svaPnaaMnaa haka maarlyaa¸ jaiahrnaamyaaMcao janma Jaalao¸
tUca kagadavar laaokSaahIcaa¸ ~ata¸ maata sava- kahI Jaalaa , , ,

%yaaMnaI tUlaa Aadr idlaa¸ tU matdar rajaa Jaalaa
to saBaot baaolaU laagalao¸ tU inamaUT Eaaota Jaalaa¸
to kayado k$ laagalao¸ tU vaaNyaacaa baOla Jaalaasa
to pOSaanao naacavaU laagalao¸ tU p`caarat maakD Jaalaasa
to "imaDIyaa"t imarvaU laagalao¸ tuJaa tU laoKku kolaasa , , ,

baa^mba sfaoTatIla haoNaar\yaa izkr\yaathI tUca
inavaa-isataMcyaa laaoMZ\yaathI tUca
BaUkbaLI¸ kupaoYaNaanao marNaarahI tUca
GaaoYaNaaMkDM AaSaonao baGaNaarahI tUca
Aa%mah%yaa krNaara SaotkrI tUca
QarNaat sava-sva gamaavaNaara tUca
nauksaana Barpa[- saazI KoTa GaalaNaarahI tUca
fUTpaqa var JaaopUna "maora Baart mahana" mhNaNaaraMhI tUca , , ,

tU idsataosa malaa naohmaI roSanacyaa raMgaopasaUna matdanaacyaa raMgaopya-Mt
kQaI kr Bartanaa¸ kQaI laala fIt carkat ifrtanaa
laaokla maQyao TaMgalaolaa¸ gadI-t ibanacaohr\yaanao paMgalaolaa
bagaLyaaMcao ]Mbaro iJajavatanaa¸ to mastInaM tUlaa iKjavatanaa , , ,

tUJyaa "ivaSva$p dSa-naanaM" maaJaa Aja-una krNaayaar\yaa ho "Asaamaanya" saamaanya maaNasaa
narkp`aya JaaopDp+I pasaUna dUr jaMgalaat janaavaraMcaM jaINaM jagatanaa
tUJyaatIla saMtap¸ baMDKaorIlaa kuzlyaa drIt tU Zklauna dotaosaÆ
"isasaIfsa" saarKI punha punha AMgaavar yaoNaarI iSaLa DaoMgarmaaqyaakDM
inamaUTpNaM GaovaUna jaaNaara tU , , ,
ASva%qaamyaacyaa jaKmaosaarKI "iocarMjaIva" vaodnaa GaovaUna baaoTBar
tolaasaazI matdanaacyaa raMgaot ]Baa rahNaara tU , , ,

tUJyaa yaa maaOnaalaa¸ saaoiSaktolaa saMt%vaacaI ]McaI dovaU
tUlaa BaokD, zrvauna taoMDsauK GaovauÆ
tuJyaa isqatp`&tocaI "gaIta" laaokSaahIcyaa praBavaacaI k$Na khaNaI
fDkto Aaho laala ikllyaavar , , ,
svat:ca svat:laa "laxmaNaroYaa" GaalaUna tU matacaI iBaxaa Gaalatca raihlaasa , , ,
to ravaNa haovaUna tUlaa lauTt¸ tUlaa svaPnaaMcaa kaMcanamaRga daKvatca raihlao¸
tuJyaa "saamaanya" pNaavarcaM ]Baa jagaatlyaa "Asaamaanya" laaokSaahIcaa Daolaara , , ,
tUJyaa saaoiSaktolaa caUD laava Aata¸
saMsadopuZo tao "maha%maa DaoLo imaTUna basalaolaa
AaiNa [qaM imaiSkla najaronaM putLa haovaUna "saaoiSak" haovaUna jagaNaara tU
putLa AsaNaM tuJaM saamaqya- kI mayaa-daÆ
yaacaa ivacaar krtanaa maaJaa putLa haotaoya ro ka^manamaOna , , ,

  ka^mana maOna

tumanao vaaoT pr zPpa lagaayaa AaOr 'saMsad' ka janma huAa
tumanao ]nakao rajaa maana ilayaa¸ vao ivaQaayak¸ saaMsad bana gae¸
tumanao kanaUna ko Aagao iSar Jaukayaa¸ saMsad saava-BaaOma hao ga[-.
tumanao dFtr ko ca@kr kaT kaT kr laala fIta SaahI sao faMsaI lagavaa laI¸
tumanao sapnaaoM kao pukara¸ ]nako AMjaoMDa nao janma ilayaa
tuma laaoktM~ ko palana har¸ maata–ipta saba kuC GaaoiYat hao gae.

]nhaoMnao tumhara sanmaana ikyaa¸ tuma vaaoTr rajaa bana gae
vao saBaa maoM BaaYaNa donao lagao¸ tuma Aa&apalak Eaaota bana gae
vao kanaUna banaanao lagao¸ tuma kaolhU ko baOla bana gae
vao naaoTaoM pr nacavaanao lagao¸ tuma ]nako p`caar maoM baMdr bana gae

bama sfaoT ko zIkraoM maoM tuma
inavaa-isataoM kI BaID, maoM tuma
BauKmarI¸ kupaoYaNa kI maaOt maoM tuma
]nakI GaaoYaNaa kI Aaor taknao vaalaaoM maoM tuma
Aa%mah%yaa krnao vaalao iksaanaaoM maoM tuma
baaMQa bananao pr saba kuC Kaonao vaalaaoM maoM tuma
hjaa-naa panao ko ilae ca@kr kaTnao vaalaaoM maoM tuma
fuTpaqa pr rhkr "maora Baart mahana" GaaoYaNaa donao vaalaaoM maoM tuma

tuma naj,ar Aato hao hmaoSaa raSana kI ktar sao matdana kI ktar tk
kBaI kr Ada krto hue¸ kBaI laala fIta SaahI ko caKo- maoM GauTto hue
laaokla maoM TMgaa huAa¸ BaID, maoM ittr ibatr ibana caohro
tuma bagaulaaoM ko baMgalaaoM pr yaacanaa krto hao¸ vao mastI maoM tumhoM CoD,to hOM

tumharo 'ivaSva dSa-na' sao maora Aja-una krnaovaalao
ho AsaaQaarNa 'saaQaarNa' maanavaÑ
JaaopDp+I ko nak- sao dUr jaMgala maoM rhto hue
tumanao Apnao idla ko AaËaoSa bagaavat iksa Ka[- maoM foMk idyao hOMÆ

'isaisafsa' ko samaana badna pr p%qar ]za kr
caupcaap tora phaD, kI caaoTI kI Aaor jaanaa baar baar , , ,
@yaa tumharo [sa maaOna¸ sahnaSaIlata kao saMt krar dMUÆ
yaa tumhoM Drpaok krar krko tumhoM fTkar dMUÑ
tumharo isqatp`& kI gaIta laaoktM~ kI k$Na prajaya–Qvajaa banakr lahra rhI hO laala iklao prÑ
tuma svayaM laxmaNa roKa KIMca kr mataoM kI BaIK Dalato hue
vao ravaNa banakr tumhara hrNa krko
tumhoM svaPna kaMcana maRga idKato rho.
tumharo saaQaarNa rhnao pr hI AsaaQaarNa laaoktM~ ka isaMhasana Aabaad hO.

ApnaI sahnaSaIlata kao Aba imaTa dao.
saMsad ko saamanao vah 'maha%maa' AaMKoM baMd krko baOza hO
AaOr yahaM tuma putlaa banakr SarartI naj,araoM sao
saba kuC bada-St krto jaa rho hao.
putlaa haonaa tora saamaqya- hO yaa torI mayaa-daÆ
yah saaocakr maOM putlaa bana rha hMU¸ ho 'ka^mana maOna'.

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter