अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

kavya saMgama  kvya saMgama ko [sa AMk maoM p`stut hO gaujaratI ko p`itiYzt kiva ]maaSaMkr jaaoSaI kI gaujaratI kivata dovanaagarI ilaip maoM¸  ihndI $paMtr ko saaqa¸ $paMtrkar hOM BaaolaaBaa[- pTola. 

]maaSaMkr jaaoSaI  

]maaSaMkr jaaoSaI raYT/Iya va AMtra-T/Iya pr gaujarat ka p`itinaiQa%va krto hOM. gaaMQaI yauga ko [sa p`mauK kiva ka janma Saamalaa ko pasa lausaaidyaa maoM huAa qaa. Apnao AQyayana ko daOrana ]nhoM gaujarat ivaVapIz sao inakTta AaOr kaka saahba kalaokr sao saMpk- ka saaOBaagya imalaa.'naKI saraovar par Sard pUiNa-maa' ]nakI phlaI kivata qaI AaOr 'ivaSvaSaaMit' phlaa kavya saMga`h.

]nakI saaihi%yak rcanaaeM raYT/Iya va AMtra-YT/Iya GaTnaaAaoM sao p`Baaivat rhI hOM. vat-maana kala kI vaIBa%sata AaOr p`acaIna smaRityaaoM kao ]naka mana Baulaa nahIM pata hO. 

' samaga` kivata ' naama sao ]nakI lagaBaga saBaI kivataAaoM ka saMga`h p`kaiSat huAa hO. ]nhaoMnao "saapnaao Baarao" jaOsao naaTk¸ "Sava-naI maolaao' AaOr "ivasamaao" jaOsao khanaI saMga`h¸ AKao ek AQyayana AaOr "prka janya" jaOsao ]pnyaasa ilaK kr gaujaratI saaih%ya maoM mah%vapUNa- yaaogadana ikyaa hO. ]nhaoMnao SaakuMtla AaOr ]%tr ramacairt ka Anauvaad BaI ikyaa. 

37 vaYa- kI laMbaI AvaiQa tk ]nhaoMnao saMskRit jaOsao mah%vapUNa- pi~ka ka saMpadna ikyaa. vao gaujarat ivaSvaivaValaya ko ]pkulapit AaOr rajyasaBaa ko maanad sadsya BaI rho. raYT/Iya saaih%ya AkadmaI ko saBaapit tqaa SaMait inakotna ivaSvaivaValaya ko ]pkulapit ko pd kao BaI ]nhaoMnao sauSaaoiBat ikyaa.

]nakI saaihi%yak saovaaAaoM ko ilayao 1968 maoM ]nhoM BaartIya &anapIz purskar sao sammaainat ikyaa gayaa.


AaYaaZI maoGalaI rato            

hao marmaI ˛
AavaI ek maoGalaI rato
hOyaaM caZyaaM taM vaaMto
            hao marmaI˛

hOM yaanaaM vaIt knaI vaato
AaMsaue AaMjaI AaMKDI Aanando }jalau mauK
saBara Aa saMsaaramaaM saundrI SaaoQao sauK
SaaoQao Co pgalao dbaato
            hao marmaI˛

ZUMZo Co kalajao kpato
AaYaaZI maoGalaI rato¸
ek samao Gana Tpktao¸maaor kro madSaaor¸
Aat manao AnaicaMtvaI laagaI ga[- Jakaor¸
hOMyaa hO yaanaI saaqao
          hao marmaI˛

baMQaayaa’ taM ek gaaMzo
AavaI ek maoGalaa rato¸
            hao marmaI˛

AaYaaZI maoGalaI rato Sabd

maaOna¸ tarao taga laovaa
Sabd qa[- d]M kala jalamaaM 
DUbakI

 

AaYaaZ kI baadla Ca[- rat maoM 

ho mamaI-¸
haи eosaI hI ek baadla Ca[- rat maoM
)dya qao laIna gaup caup  vaataoM maoM
ho mamaI-¸

baItI baataoM maoM¸jaao )dya pr sao gaujar caukI.
AaĐsaU sao AMijat kr AaĐK   
Aanand sao ]jjavala mauK¸
Baro pUro [sa saMsaar maoM
KaojatI hO saundrI sauK¸
KaojatI hO dbao paMva
ho mamaI-

ZUMZtI hO jalato klaojao sao.
ek baar
MmaoGa barsata qaa
maaor krta qaa madSaaor¸
Aa%maa kao yakayak laga gayaI Jalak
)dya )dya ko saaqa
ho mamaI-¸

baĐQao qao ek gaaĐz maoM
eosaI hI  ek baadla Ca[- rat maoM
ho mamaI-¸
AaYaaZ kI ek baadla Ca[- rat maoM. 


Sabd

maaOna¸ torI qaah laonao kao
Sabd banakr lagaa}Đ DubakI
kala jala maoM


inaSaIqa : ]maaSaMkr jaaoSaI
BaartIya &anapIz¸ 18 [nsaTIT\yaUSanala eiryaa¸ laaodI raoD
nayaI idllaI 100003

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter