अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

maoro ivayaaoga kI Aaga

maoro ivayaaoga kI Aaga na tumakao Jaulasaa do
eosaa p`baMQa kr jaa}Mgaa calato–ifrto..

QartI sao riva kao kuC eosaa hao gayaa maaoh‚
p`at: sao saMQyaa tk mauK tinak nahIM maaoD,a
sah sakI na rjanaI ]sa snaoh kI sauMdrta‚
vah barsa pD,I kr maoM laokr tma ka kaoD,a
'kr Dalao Gar kI Aaga Basma jaga kao na khIM'
yah saaoca‚ calaa Astacala kao baaoiJala mana saoo‚
laoikna klaMk laga jaaya na p`oma–p`it&a kao
[sailae Gaaor tma maoM BaI haqa nahIM CaoD,a
SaiSa kao ApnaI saamaqya- saaOMp dI hrYaa kr
'tuma hrao pIr vasauQaa kI ikrNaoM barsaa kr'‚
Aba gahna–Amaavasa kro ek idna kao kuC BaI
riva tao saba kuC do gayaa svayaM Zlato–Zlato..

baaolaI p`Baat kI ikrna idyao kI baatI sao
"maora ip`yatma tuJa pr maMDrayaa krta hO‚
torI [sa $p–iSaKa pr eosaa rIJaa hO‚
pla Bar kao maoro pasa na Aayaa krta hOÂ
Aba tuJao bauJaa kr maaMnaUgaI‚ lao zhr jara‚
maoro sammauK tU AaOr na [tra paegaI"
laaO baaolaI–'[samaoM daoYa nahIM kuC BaI maora‚
saamaIPya–laaBa sabako mana Baayaa krta hO
tU dUr svayaM rhtI ]sasao maainanaI banaI
maOM Bar laotI AMk maOM At: BaaimanaI banaI.'
"bailahair doiva² [na SabdaoM kI gahra[- pr"
inaNa-ya Apnaa do gayaa SalaBa jalato–jalato.

—rajaoSa dIixat

p`Iit kI kunakunaI QaUp maoM

p`Iit kI kunakunaI QaUp maoM
Jar gae hrisaMgaarI saumana
tuma hMsao [sa trh‚
iKla gayaa
kaOmaudI maoM nahayaa badna
rca gae kaoiT laIlaa–sadna.

paMKurI mahmahatI hu[-
kaMptI–kaMptI rh ga[-
p`Iit kI BaIt hirNaI caikt
haMftI–haMftI rh ga[-
blaoD–saI caIrtI dRiYT ko
kaOMQanao sao rho baoK,bar
svaPna ko caaMdnaI laaok maoM
iJalaimalaae saunahro kMgana
kaOmaudI maoM nahayaa badna.

caaMdnaI baaMh kI baIna nao
dao BaujaMgaaoM kao nyaaota idyaa
ksamasaae saunahro klaSa
dUba lahra ga[- doh pr
vaja-naaeM iSaiqala hao ]zIM
]ma` kI Bar ga[- gaagarI
bah calaa Bar Jakaoro pvana
AaOr j,yaada jalaI ]r–tpna
kaOmaudI maoM nahayaa badna.

]MgailayaaM raga gaatI hu[-M
kuMtlaaoM pr ifsalanao lagaIM
kUk–saI hUk kaonaaoM–CupI
kaoiklaa–saI macalanao lagaI
iKilaiKlaato hue gaulamaaohr
gaMQa–saI Bar gae doh pr
yaaoM Qara pr Jauka mana–gagana
Aao maorI gaula² nahIM gaulabadna
kaOmaudI maoM nahayaa badna.

—maunaISa maidr

16 navaMbar 2005

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter