अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

]Yaa vamaa-

janma : baarabaMkI Baart
iSaxaa : ema•e• laKna} ivaSvaivaValaya¸ pI•jaI•saI•[-• :baO`DfD- yaU•ko•
iSaxaNa : BaagalapUr ivaSvaivaValaya¸ yaa^k- tqaa laID\sa ivaSvaivaValaya saIinayar lao@carr : maoT/aopa^ilaTna ivaSvaivaValaya ³iSaxaa ivaBaaga´ prIxak : koimba`ja ivaSvaivaValaya 

p`kaiSat rcanaaeM : 
kivata saMga`h¸ : ' ixaitja AQaUro' 
samakalaIna BaartIya saaih%ya¸ Aajakla¸ AmaRt saagar¸ kadimbanaI¸ spa[la¸ SaaintdUt¸ purvaa[- Aaid pi~kaAaoM maoM  rcanaaeM p`kaiSat tqaa ' ivadoSa ko ihndI kiva'¸ va 'dUr baaga maoM saaoMQaI ima+I' maoM rcanaaeM saMkilat. maarISasa tqaa yaU•esa•e• ka^nÍoMsa maoM pcao- pZ,o.

kivataAaoM ko AMga`ojaI tqaa baMgalaa maoM Anauvaad 
ihndI¸ AMga`ojaI¸ baMgalaa tqaa ]d-U BaaYaa ka &ana

 

AnauBaUit maoM ]Yaa vamaa- kI rcanaaeM —

nayaI kivataeM
maora samaya
tuma saaqa qao hmaaro

kivataAaoM maoM
kBaI saaocaa na qaa
tumharI Aasqaa
p`Bau dyaavaana
ibamba ko AaQaar hao
kao[- tao saunaogaa

saMklana maoM
idyao jalaaAao–
jyaaoit ka yah pva-

 

 

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter