अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

lahr ka khr–3


SaoYa ko ASaoYa

Aba bacao kovala
]sako AvaSaoYa
qao jaao Aba SaoYa

vaao SaoYa haonao kao
Kaoja rho qao
AvaSaoYaaoM ko Zor maoM
kaOMca rho qao

yao piricat
vaao piricat
[saka caohra
]saka caohra

Bayaanak kI Bayaanakta
ka vaao ivakrala $p qaa

p`kRit ko ivanaaSa ka
Saayad
puna: saRjana kI Aaor
ek AaOr
kdma qaa.

—AÉNaa Gavaanaa

saba JaUz

Aba naa dMUgaa maOM
kBaI BaI tora ]dahrNa
ik saImaaAaoM kao
nahI laaMGato samaMdr.

saunaa qaa kBaI , , ,
ik DUbaogaI jala mao qala
ApnaI AaMKaoM sao doKa hO
maOMnao Aaja vaao pla , , ,
torI saImaaAaoM kao laaMGanaa
laaMGa kr Zhanaa vaao khr , , ,Aba naa , , ,

ijasanao saIKayaa qaa hmaoM
saImaaAaoM maoM rhnaa
jaja,baataoM maoM naa bahkr
kabaU mao rhnaa
ApnaI hI saImaAaoM kao
@yaaoM laaMGa gayaa tU
banako bavaMDr , , ,Aba naa , , ,

maaOt ka taMDva
@yaaoM rcaayaa tU nao
Apnao damana po
@yaaoM lagaayaa daga tU nao
krta hUM maOM tuJa sao ek savaala
jabaaba do eo samaMdr
@yaaoM macalaa hO tU
@yaaoM ]zo hOM tUfaM toro AMdr , , ,Aba naa , , ,

rao rhI hO saRYTI Aaja
toro [sa iGanaaOnao kama sao
SaMkaeM pOda hao ga[- hO
yao samMadr Aba tao toro naama sao

lagaa qaa toro naama ko pICo
saMyama Sabd jaao , , ,
Aaja vaao @yaaoM hao gayaa
baoSama- baohyyaa bao phr , , ,Aba naa , , ,

laaSaaoM ko saaqa
Kola Kolaa hO tUnao
hja,araoM kraoD,aoM kI caaht
kao masalaa hO tUnao
@yaaoM macaa[- ~ahI ~ahI tUnao
@yaaoM taoD,I saImaaeM tUnao
macaako ~ahI ~ahI
@yaaoM hao rha hO bao K,bar , , ,Aba naa , , ,

tbaahI krko jagat kI
hMsa rha hO @yaaoM
saMBaala naa saka Apnao kao
tU [tnaa baobasa hao gayaa @yaaoM
Aro samaMdr torI sahnaSaIlata pr
]znao lagaI hO ]MgailayaaM Aba
Dr tao tuJa sao
hmakao BaI laganao lagaa hO Aba
kala ka ibakrala banaa tU
Aba tao samaMdr samaMdr naa rha tU
SaMkaAaoM sao ]z rhI hO
Aba tao tuJa po hr ek kI naja,r , , ,Aba naa , , ,

—praSar gaaOD,

 

saunaamaI lahr

saagar nao CD,¸ Bar maoM @yaa rcanaa rcaa[-.
saunaamaI kI lahraoM nao yao GaTnaa GaTa[-..

qama ga[-M QaD,kna jaba maha kala Aayaa
saunaamaI kI lahraoM maoM tUÔana Aayaa
idsaMbar caar maoM saagar sao calaa mahakala
doKto hI doKto Qar ilayaa $p ibakrala
saaro saMsaar maoM ga,ma kI badlaI Ca[-
saunaamaI kI lahraoM nao yao GaTnaa GaTa[-..

iktnaI jaanao ga[- iktnao tD,pto rho
iktnaI maaMAaoMnao baccao pkD,to rho
iktnao saaoto rho iktnao jaagato rho
jaba saunaamaI nao ibakrala laIlaa idKa[-
saunaamaI kI lahraoM nao yao GaTnaa GaTa[-..

iktnaI ivaQavaa hu[- iktnao Asahaya banao
iktnao vaIraoM nao saovaa maoM hrdma lagao
BaartIya Saorao KUba ikyaa bahadurI
iktnaI maataAaoM kao ifr do idyaa hO KuSaI
iktnao ga,ma pI ko jaI rho hOM yao Gar kI jauda[-
saunaamaI kI lahraoM nao yao GaTnaa GaTa[-..

sarkar hr sauivaQaa p`dana kr rhI hO
baD,o CaoTo BaI idla sao dana sao rho hOM
k[- doSaaoM yaadgaar tUÔana Aayaa
hMsato gaato GaraoM maoM jaa kr samaayaa
saunaa qaa SaMBaU nao saca – saca bata[-
saunaamaI kI lahraoM nao yao GaTnaa GaTa[-.

—SaMBaU naaqa

saunaamaI lahroM

pgalaI p`laya p`oyasaI ijasaka ËUr kala sahgaamaI hO.
khr ilae hr lahr baho pr duinayaa kho saunaamaI hO..

isaMQau vaxa kao caIr laIlanao tIr tIr Againat daOD,o.
manaao vyaala pr vyaala kala jaOsao fOlaae fna caaOD,o.
QvaMSa AMSa krto baKana vah ivaPlava iktnaa BaarI qaa.
dud-manaIya caË danava ka maanava kI laacaarI qaa.
CaoD, gayaa yah p`Sna SaoYa AaiKr iksakI naakamaI hO..
khr ilae hr lahr baho pr duinayaa kho saunaamaI hO..

jaao maCuAairna ko saMga phlao KolaI saKI saholaI saI.
vahI lahr ifr lahr–lahr maoM hu[- AnabaUJa pholaI saI.
majadUirna kI firyaa maoM du:K ka diryaa Bar calaI ga[-.
jaairna Apnao haqaaoM Apnaa mauMh kiryaa kr calaI ga[-.
jaga Anajaanaa pr [saka Aanaa jaanaa pOgaamaI hO. 
khr ilae hr lahr baho pr duinayaa kho saunaamaI hO..

BaUK Pyaasa kI pIr tIr kI naIr xaIr saa hrta qaa. 
caaraoM pu$Yaarqa sao ]sakI JaaolaI pla maoM Barta qaa.
pr baba-rta kI baalaa ifr barvaadI kr calaI ga[-.
naIr tIr kI maMuhbaaolaI BaaolaI hmajaaolaI ClaI ga[-.
iksao pta qaa janak namak ka [tnaa namakhramaI hO.
khr ilae hr lahr baho pr duinayaa kho saunaamaI hO..

iklak pulak kanha kula jaOsaI Anauidna vaRiw savaa[- qaI.
lahr ApUt pUtnaa saI vah jahr iplaanao Aa[- qaI.
AaOr Balaa @yaa dotI ijasakI maaOt cahotI caoTI qaI.
kD,vaa paz pZ,anao Aa[- baD,vaanala kI baoTI qaI. 
laIla ga[- laIlaa maoM sarbasa lahr kala kI baamaI hO.
khr ilae hr lahr baho pr duinayaa kho saunaamaI hO..

AMtrMga tT ka trMga ko saMga rMga maoM calata qaa.
saMbaMQaaoM kI hrI Dala pr p`It pKo$ plata qaa.
baIto pla ko yaad baTaohI jaba foro pr Aato hOM.
ivacarNa pqa maoM kqaa AnakhI ibanaa kho kh jaato hOM.
yahI Aasa ivaSvaasa ivahga ka tIr p`vaasa [naamaI hO.
khr ilae hr lahr baho pr duinayaa kho saunaamaI hO..

tM~ yaM~ sayaM~ kao[- BaI kuC Anaumaana na kr payaa.
khoM AsaaocaI AnahaonaI yaa inayat Aapda kI Cayaa.
@yaa iva&ana sadI kI ihmmat ek lahr sao har ga[-.
yaxa p`Sna dokr duinayaa kao Apnao doSa isaQaar ga[-.
KaoT inayait maoM hO yaa ApnaI naIyat maoM kuC KamaI hO.
khr ilae hr lahr baho pr duinayaa kho saunaamaI hO..

—AaSaarama i~pazI

pRYz : 1.2.3   9 maaca- 2005
 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter