अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर


ó Da^ hirvaMSaraya baccana

maRdu BaavaaoM ko AMgaUraoM kI
Aaja banaa laayaa halaał
ip`yatmał Apnao hI haqaaoM sao
Aaja iplaa}–gaa Pyaalaa¬
phlao Baaoga lagaa la–U tuJakao
ifr p`saad jaga paegaa¬
sabasao phlao tora svaagat
krtI maorI maQauSaalaa..1..
Pyaasa tuJao taoł ivaSva tpakar
pUNa- inakala–Ugaa halaał
ek pa–va sao saakI banakr
naaca–Ugaa laokr Pyaalaa¬
jaIvana kI maQauta tao toro
}pr kba ka vaar cauka
Aaja inaCavar kr d–Ugaa maOM
tuJa pr jaga kI maQauSaalaa..2..
ip`yatmał tU maorI halaa hOł
maOM tora Pyaasaa Pyaalaał
Apnao kao mauJamaoM Barkr tU
banata hO pInaovaalaa¬
maOM tuJakao Ck Claka krtał
mast mauJao pI tU haota¬
ek dUsaro kao hma daonaaoM
Aaja prspr maQauSaalaa..3..
Baavaukta AMgaUr lata sao
KIMca klpnaa kI halaał
kiva saakI banakr Aayaa hO
Barkr kivata ka Pyaalaa¬
kBaI na kNa Bar KalaI haogaał
laaK ipe–ł dao laaK ipe– —
pazkgaNa hOM pInaovaalao
pustk maorI maQauSaalaa..4..
maQaur BaavanaaAaoM kI saumaQaur
ina%ya banaata h–U halaa
Barta h–U [sa maQau sao Apnao
AMtr ka Pyaasaa Pyaalaa¬
]za klpnaa ko haqaaoM sao
svayaM ]sao pI jaata h–U¬
Apnao hI maoM h–U maOM saakIł
pInaovalaał maQauSaalaa..5..

maidralaya jaanao kao Gar sao
calata hO pInaovaalaał
' iksa pqa sao jaa}–∆ ' AsamaMjasa
maoM hO vah BaaolaaBaalaa¬
AlagaĖAlaga pqa batlaato saba
pr maOM yah batlaata h–U , , ,, ,
'rah pkD, tU ek calaa calał
pa jaaegaa maQauSaalaa.'.6..

calanao hI calanao maoM iktnaa
jaIvanał hayał ibata D,alaa—
' dUr ABaI hO' ł prł khta hO
hr pqa batlaanao vaalaa¬
ihmmat hO na baZ–U Aagao kao
saahsa hO na if$– pICo¬
ikMkt-vyaivamaUZ, mauJao kr
dUr KD,I hO maQauSaalaa..7..
mauK sao tU Aivart khta jaa
maQauł maidrał maadk halaał
haqaaoM maoM AnauBava krta jaa
ek lailat kilpt Pyaalaał
Qyaana ike jaa mana maoM saumaQaurł
sauKkrł saundr saakI ka¬
AaOr baZ,a calał piqakł na tuJakao
dUr lagaogaI maQauSaalaa..8..
maidra pInao kI AiBalaaYaa
hI bana jaae jaba halaał
AQaraoM kI Aaturta maoM hI
jaba Aavaaisat hao Pyaalaał
banao Qyaana hI krtoĖkrto
jaba saakI saakarł saKoł
rho na halaał Pyaalaał saakIł
tuJao imalaogaI maQauSaalaa..9..
saunał klaklał ClaCla maQauĖ
GaT sao igartI PyaalaaoM maoM halaał
saunał $naJauna $naJauna cala
ivatrNa krtI maQau saakIbaalaał
basa Aa ph–ucaoł dUr nahIM kuCł
caar kdma Aba calanaa hO¬
cahk rhoł saunał pInaovaalaoł
mahk rhIł laoł maQauSaalaa..10..
jalatrMga bajatał jaba cauMbana
krta Pyaalao kao Pyaalaał
vaINaa JaMkRt haotIł calatI
jaba $naJauna saakIbaalaał
Da–TĖDpT maQauivaňota kI
Qvainat pKavaja krtI hO¬
maQaurva sao maQau kI maadkta
AaOr baZ,atI maQauSaalaa..11..
maohMdIĖrMijat maRdula hqaolaI
pr maaiNak maQau ka Pyaalaał
AMgaUrI AvagaMuzna Dalao
svaNa-ĖvaNa- saakIbaalaał
pava baOMjanaIł jaamaa naIlaa
DaT DTo pInaovaalao¬
[nd`QanauYa sao haoD, lagaatI
Aaja r–gaIlaI maQauSaalaa..12..
haqaaoM maoM Aanao sao phlao
naaja, idKaegaa Pyaalaał
AQaraoM pr Aanao sao phlao
Ada idKaegaI halaał
bahutoro [nkar krogaa
saakI Aanao sao phlao¬
piqakł na Gabara jaanaał phlao
maana krogaI maQauSaalaa..13..
laala saura kI Qaar lapTĖsaI
kh na [sao donaa jvaalaał
foinala maidra hOł mat [sakao
kh donaa ]r ka Calaał
dd- naSaa hO [sa maidra ka
ivagat smaRityaa– saakI hO¬
pID,a maoM Aanand ijasao haoł
Aae maorI maQauSaalaa..14..
jagatI kI SaItla halaaĖsaIł
piqakł nahIM maorI halaał
jagatI ko zMDo PyaalaoĖsaał
piqakł nahIM maora Pyaalaał
jvaalaĖsaura jalato Pyaalao maoM
dgQa )dya kI kivata hOM¬
jalanao sao BayaBaIt na jaao haoł
Aae maorI maQauSaalaa..15..

pRYz : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10

Ľ

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter