ivaSva ko 495 ihndI kivayaaoM kI 2827
sao AiQak kivataAaoM ka saMga`h.

AiBavyai@t

SauYaa ilaip sahayata

1. 7. 2004

kivataeMM.kiva.nayaI hvaa.AMjaumana.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.saMdBa-.pazknaamaa.puranao AMk
saMklana
.kavyacacaa-.]phar.ikSaaor kaonaa.kavyasaMgama.ha[kU.hasya vyaMgya.xaiNakaeM.saMpk-.samasyaapUit-


maOyaa maaoih da} bahut iKJaayaao


maOyaa maaoih da} bahut iKJaayaao.
maaosaaoM kht maaola kao laInaao¸
tU jasaumait kba jaayaao.
kha khaOM yaih irsa ko maaro¸ 
Kolana haoM naih jaatu
puina–puina kht kaOna hO maata¸ 
kao hO tumhrao tatu..
gaaoro nand jasaaoda gaaorI¸ 
tuma kt syaama sarIr.
cauTkI dO–dO hMsat baala saba 
isaKO dot balabaIr..
tU maaohI kao maarna saIKI¸ 
da]ihM kbahU na KIJaO.
maaohna kaomauKirsasamaot laiK¸ 
jasaumait sauina sauina rIJaO..
saunahu kanh balaBad` cabaa[-¸ 
janamat hI kaO QaUt.
'saUrsyaama' maao gaaoQana kI saaOM 
haOM maata tU pUt..

—saUrdasa

 

[sa saPtah

gaaOrvaga`ama maoM—
saMt saUrdasa ko gyaarh pd

kivatAaoM maoM—
kRYNa ibaharI ko nae gaIt AaOr SakuMtlaa tlavaaD, kI kivataeM

ipClao AMkaoM sao

kivataAaoM maoM—
sauroSa ?tupNa-¸ saurond` naaqa maohrao~a¸ Da pd\maa isaMh¸ dovaond` irNavaa¸ Da Ajaya i~pazI ka nayaa gaIt puÉYaaqa-¸ ivajaya zakur¸ sauvaNaa- dIixat¸ ivajayaond` ivaja¸ saaOima~ sa@saonaa AaOr sauroSa kumaar gaaoyala  kI kivataeM

nayaI hvaa maoM—
SaailanaI maahoSvarI¸ AnauBava Samaa

pazknaamaa maoM—
naInaa mauKjaI-¸ Saad-Ulaa AaOr narond` naaqa i~pazI

samasyaapUit- maoM— 
'iKlanao dao KuSabaU phcaanaao' p`ityaaoigata³3´ kI p`ivaiYTyaaM

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


kivataeMM.kiva.nayaI hvaa.AMjaumana.gaaOrva ga`ama.gaaOrvaga`Mqa.daoho.saMdBa- .pazknaamaa.puranao AMk
kavyacacaa-.saMklana.]phar.ikSaaor kaonaa.kavyasaMgama.ha[kU.hasya vyaMgya.xaiNakaeM. saMpk-.samasyaapUit-

© savaa-iQakar saurixat
"AnauBaUit" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [samaoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka maah kI 1¸ 9¸ 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

Google
Search WWW Search anubhuti-hindi.org Search abhivyakti-hindi.org

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
-|- tknaIkI sahyaaoga : p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojak : baRjaoSa kumaar Sau@laa