अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

hldIGaaTI
AYTma saga-


gaNapit ko pavana paMva pUja¸
vaaNaI–pd kao kr namaskar.
]sa caNDI kao¸ ]sa dugaa- kao¸
kalaI–pd kao kr namaskar..1..

]sa kalakUT pInaovaalao ko
nayana yaad kr laala–laala.
Dga–Dga ba`*maaND ihlaa dota
ijasako taNDva ka tala–tala..2..

lao mahaSai> sao Sai> BaIK
va`t rK vanadovaI ranaI ka.
inaBa-ya haokr ilaKta hMU maOM
lao AaSaIvaa-d BavaanaI ka..3..

mauJakao na iksaI ka Baya–banQana
@yaa kr sakta saMsaar ABaI.
maorI rxaa krnao kao jaba
raNaa kI hO tlavaar ABaI..4..

manaBar laaoho ka kvaca phna¸
kr ekilaMga kao namaskar.
cala pD,a vaIr¸ cala pD,I saaqa
jaao kuC saonaa qaI laGau–Apar..5..

Gana–Gana–Gana–Gana–Gana garja ]zo
rNa–vaaV saUrmaa ko Aagao.
jaagao puStOnaI saahsa–bala
vaIr%va vaIr–]r ko jaagao..6..

saOinak raNaa ko rNa jaagao
raNaa p`tap ko p`Na jaagao.
jaaOhr ko pavana xaNa jaagao
maovaaD,–doSa ko va`Na jaagao..7..

jaagao iSaSaaoidyaa ko sapUt
baapa ko vaIr–babar jaagao.
barCo jaagao¸ Baalao jaagao¸
Kna–Kna tlavaar tbar jaagao..8..

kumBala gaZ, sao calakr raNaa
hldIGaaTI pr zhr gayaa.
igair AravalaI kI caaoTI pr
kosairyaa–JaMDa fhr gayaa..9..

p`NavaIr ABaI Aayaa hI qaa
Air saaqa Kolanao kao haolaI.
tba tk pva-t–pqa sao ]tra
pMujaa lao BaIlaaoM kI TaolaI..10..

BaOrva–rva sao ijanako Aayao
rNa ko bajato baajao Aayao.
[Migat pr mar imaTnaovaalao
vao rajao–maharajao Aayao..11..

saunakr jaya hr–hr saOinak–rva
vah Acala Acaanak jaaga ]za.
raNaa kao ]r sao lagaa ilayaa
icar inaid`t jaga Anauraga ]za..12..

naBa kI naIlaI caadr AaoZ,o
yauga–yauga sao igairvar saaota qaa.
t$ t$ ko kaomala p%taoM pr
maa$t ka nat-na haota qaa..13..

calato calato jaba qak jaata
idnakr krta Aarama vahIM.
ApnaI tark–maalaa phnao
ihmakr krta ivaEaama vahIM..14..

igair–gauha–kndra ko BaItr
A&ana–sadRSa qaa AnQakar.
baahr pva-t ka KND–KND
qaa &ana–sadRSa ]jjvala Apar..15..

vah BaI khta qaa Ambar sao
maorI CatI pr rNa haogaa.
jananaI–saovak–]r–SaaoiNat sao
pavana maora kNa–kNa haogaa..16..

paYaaNa–)dya BaI ipGala–ipGala
AaMsaUM banakr igarta Jar–Jar.
igairvar BaivaYya pr raota qaa
jaga khta qaa ]sakao inaJa-r..17..

vah ilaKta qaa ca+anaaoM pr
raNaa ko gauNa AiBamaana sajala.
vah saunaa rha qaa maRdu–svar sao
saOinak kao rNa ko gaana sajala..18..

vah calaa capla inaJa-r Jar–Jar
vasauQaa–]r–jvaalaa Kaonao kaoÂ
yaa qako maharaNaa–pd kao
pva-t sao ]tra Qaaonao kao..19..

laGau–laGau lahraoM maoM tap–ivakla
idnakr idna Bar mauK Qaaota qaa.
inama-la inaJa-r jala ko Andr
ihmakr rjanaI Bar saaota qaa..20..

raNaa pva-t–Civa doK rha
qaa¸ ]nnat kr Apnaa Baalaa.
qao ivaTp KD,o phnaanao kao
laokr maRdu kusaumaaoM kI maalaa..21..

laalaI ko saaqa inaKrtI qaI
pllava–pllava kI hiryaalaI.
DalaI–DalaI pr baaola rhI
qaI kuhU–kuhU kaoyala kalaI..22..

inaJa-r kI lahroM caUma–caUma
fUlaaoM ko vana maoM GaUma–GaUma.
malayaainala bahta mand–mand
baaOro AamaaoM maoM JaUma–JaUma..23..

jaba tuihna–Baar sao calata qaa
QaIro QaIro maa$t–kumaar.
tba kusauma–kumaarI doK–doK
]sa pr hao jaatI qaI inasaar..24..

]D,–]D, gaulaaba pr baOz–baOz
krto qao maQau ka pana maQaup.
gauna–gauna–gauna–gauna–gauna kr krto
raNaa ko yaSa ka gaana maQaup..25..

laaonaI laitka pr JaUla–JaUla¸
ibaKrto kusauma praga Pyaar.
hMsa–hMsakr kilayaaM JaaMk rhI
qaIM Kaola pMKuiryaaoM ko ikvaar..26..

t$–t$ pr baOzo maRdu–svar sao
gaato qao svaagat–gaana Sakuina.
khto yah hI baila–vaodI hO
[sa pr kr dao bailadana Sakuina..27..

kosar sao inaJa-r–fUla laala
fUlao plaasa ko fUla laala.
tuma BaI baOrI–isar kaT–kaT
kr dao SaaoiNat sao QaUla laala..28..

tuma trjaao–trjaao vaIr¸ rKao
Apnaa gaaOrva AiBamaana yahIM.
tuma garjaao–garjaao isaMh¸ krao
rNa–caNDI ka Aa*vaana yahIM..29..

Kga–rva saunato hI raoma–raoma
raNaa–tna ko frfra ]zo.
jarjara ]zo saOinak Air pr
p%to–p%to qarqara ]zo..30..

t$ ko p%taoM sao¸ itnakaoM sao
bana gayaa yahIM pr rajamahla.
]sa rajakuTI ko vaOBava sao
Air ka isaMhasana gayaa dhla..31..

basa gayao Acala pr rajapUt¸
ApnaI–ApnaI rK Zala–p`bala.
jaya baaola ]zo raNaa kI rK
barCo–Baalao–krvaala p`bala..32..

raNaa p`tap kI jaya baaolao
Apnao naroSa kI jaya baaolao.
Baart–maata kI jaya baaolao
maovaaD,–doSa kI jaya baaolao..33..

jaya ekilaMga¸ jaya ekilaMga¸
jaya p`layaMkr SaMkr hr–hr.
jaya hr–hr igair ka baaola ]za
kMkD,–kMMkD,¸ p%qar–p%qar..34..

donao lagaa maharaNaa
idna–rat samar kI iSaxaa.
fMUk–fMUk maorI vaOrI kao
krnao lagaa p`tIxaa..35..


pRYz : 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 . piriSaYT

»

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter