अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

hldIGaaTI
dSama saga-


naanaa t$–vaoila–lata–maya
pva-t pr inaja-na vana qaa.
inaiSa vasatI qaI JaurmauT maoM
vah [tnaa Gaaor saGana qaa..1..

p%taoM sao Cna–Cnakr qaI
AatI idnakr kI laoKa.
vah BaUtla pr banatI qaI
ptlaI–saI svaiNa-ma roKa..2..

laaonaI–laaonaI laitka pr
Aivarama kusauma iKlato qao.
bahta qaa maa$t¸ t$–dla
QaIro–QaIro ihlato qao..3..

naIlama–pllava kI Civa sao
qaI lailat maMjarI–kayaa.
saaotI qaI tRNa–Sayyaa pr
kaomala rsaala kI Cayaa..4..

maQau iplaa–iplaa t$–t$ kao
qaI banaa rhI matvaalaa.
maQau–snaoh–vailat baalaa saI
qaI nava maQaUk kI maalaa..5..

iKlatI iSarIYa kI kilayaaM
saMgaIt maQaur Jauna–$na–Jauna.
t$–imasa vana JaUma rha qaa
Kga–kula–svar–lahrI sauna–sauna..6..

maaM JaUlaa JaUla rhI qaI
naImaaoM ko maRdu JaUlaaoM pr.
bailadana–gaana gaato qao
maQaukr baOzo fUlaaoM pr..7..

qaI nava–dla kI hiryaalaI
vaT–Cayaa maaod–BarI qaI¸
nava A$Na–A$Na gaaodaoM sao
pIpla kI gaaod BarI qaI..8..

kmanaIya kusauma iKla–iKlakr
ThnaI pr JaUla rho qao.
Kga baOzo qao mana maaro
saomala–t$ fUla rho qao..9..

[sa trh Anaok ivaTp qao
qaI saumana–sauriBa kI maayaa.
saukumaar–p`kRit nao ijanakI
qaI rcaI manaaohr kayaa..10..

baadla nao ]nakao saIMcaa
idnakr–kr nao garmaI dI.
QaIro–QaIro sahlaakr¸
maa$t nao jaIvana–EaI dI..11.

maIzo maIzo fla Kato
SaaKamaRga SaaKa pr qao.
Sak doK–doK haota qaa
vao vaanar qao vaa nar qao..12..

fla kutr–kutr KatI qaIM
t$ pr baOzI igalahiryaaM.
pMcama–svar maoM gaa ]ztIM
rh–rhkr vana kI piryaaM..13..

cah–cah–cah fudk–fudkkr
DalaI sao ]sa DalaI pr.
gaato qao pxaI haokr
nyaaoCavar vanamaalaI pr..14..

carkr¸ pgauratI maaM kao
do saIMga Zkola rho qao.
kaomala–kaomala GaasaaoM pr
maRga–CaOnao Kola rho qao..15..

AQaKulao nayana hirNaI ko
maRdu–kaya hirNa Kujalaato.
JaaD,I maoM ]laJa–]laJa kr
baarhisaMGao JaMuJalaato..16..

vana Qaonau–dUQa pIto qao
laO$ duma ihlaa–ihlaa kr.
maaM ]nakao caaT rhI qaIM
tna sao tna imalaa–imalaakr..17..

caIto nanhoM iSaSau lao–lao
calato manqar caalaaoM sao.
ËID,a krto qao naahr
Apnao laGau–laGau baalaaoM sao..18..

JarnaaoM ka panaI laokr
gaja iCD,k rho matvaalao.
maanaao jala barsa rho haoM
saavana–Gana kalao–kalao..19..

BaOMsao BaU Kaod rho qao
Aa¸ naha–naha naalaaoM sao.
qao koila BaIla BaI krto
BaalaaoM sao¸ krvaalaaoM sao..20..

nava hrI–hrI dUbaaoM pr
baOza qaa BaIlaaoM ka dla.
inama-la samaIp hI inaJa-r
bahta qaa¸ kla–kla Cla–Cla..21.

lao sahcar maana iSaivar sao
inaJa-r ko tIro–tIro.
AinamaoYa doKta Aayaa
vana kI Civa QaIro–QaIro..22..

]sanao BaIlaaoM kao doKa
]sakao doKa BaIlaaoM nao.
tna maoM ibajalaI–saI daOD,I
vana lagaa Bayaavah haonao..23..

SaaoiNat–maya kr donao kao
vana–vaIqaI bailadanaaoM sao.
BaIlaaoM nao Baalao tanao
Aisa inakla pD,I myaanaaoM sao..24..

jaya–jaya kosairyaa baabaa
jaya ekilaMga kI baaolao.
jaya mahadova kI Qvaina sao
pva-t ko kNa–kNa Daolao..25..

lalakar maana kao Gaora
hqakD,I ipnha donao kao.
trksa sao tIr inakalao
Air sao laaoha laonao kao..26..

vaOrI kao imaT jaanao maoM
Aba qaI xaNa Bar kI dorI.
tba tk baja ]zI Acaanak
raNaa p`tap kI BaorI..27..

vah ApnaI laGau–saonaa lao
mastI sao GaUma rha qaa.
rNa–BaorI bajaa–bajaakr
dIvaanaa JaUma rha qaa..28..

laokr kosairyaa JaNDa
vah vaIr–gaana qaa gaata.
pICo saonaa duhratI
saara vana qaa hhrata..29..

gaakr jaba AaMKoM forI
doKa Air kao banQana maoM.
ivasmaya–icanta kI jvaalaa
BaBakI raNaa ko mana maoM..30..

lajjaa ka baaoJaa isar pr
nat mastk AiBamaanaI qaa.
raNaa kao doK Acaanak
vaOrI panaI–panaI qaa..31..

daOD,a Apnao haqaaoM sao
jaakr Air–banQana Kaolaa.
vah vaIr–va`tI nar–naahr
ivaismat BaIlaaoM sao baaolaa..32..

"maovaaD, doSa ko BaIlaao¸
yah maanava–Qama- nahIM hO.
jananaI–sapUt rNa–kaoivad
yaaoQaa ka kma- nahIM hO."..33..

Air kao BaI QaaoKa donaa
SaUraoM kI rIit nahIM hO.
Cla sao ]nakao vaSa krnaa
yah maorI naIit nahIM hO..34..

Aba sao BaI Jauk–Jaukkr tuma
sa%kar samaot ibada dao.
kr xamaa–yaacanaa [nakao
gala–har samaot ibada dao."..35..

AadoSa maana BaIlaaoM nao
saadr kI maana–ibada[-.
lao calaa GaT pID,a kI
jaao qaI ]r–naBa pr Ca[-..36..

BaIlaaoM sao baatoM krta
saonaa ka vyaUh banaakr.
raNaa BaI calaa iSaivar kao
Apnaa gaaOrva idKlaakr..37..

qaa maana saaocata¸ duK dota
BaIlaaoM ka A%yaacaar mauJao.
Aba kla tk camakanaI haogaI
vah ibajalaI–saI tlavaar mauJao..38..

hO ~pa–Baar sao dbaa rha
raNaa ka maRdu–vyavahar mauJao.
kla maorI Bayad bajaogaI hI.
rNa–ivajaya imalao yaa har mauJao..39..


pRYz : 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 . piriSaYT  

»

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter