अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

p`oma gaIt
ivaSvajaala pr p`oma–kivataAaoM ka sMaixaPt saMga`h

Aba tao naIMd 
AhorI
Ap-Na
AaiKrI ihlaaor tk
Aaja ]nasao
Aaja ko ibaCuD,o 

AadSa- p`oma

AaMKoM nahIM BarIM
caaMd nao ifr sao inahara
jaba BaI
javaa kusauma

jaao tuma Aa jaato

tuma knak ikrna 
dUr jaanao sao

Qaula gayaa hO ica~

naamaaMkna
p`Naya gaIt
ip`ya imalana
p`oma 
p`oma maUit- 
ifr ifr
baaMQaao naa naava
baaMQaao mat baaMQa
BaavaaoM ko QaagaaoM kao 

maanava

maIzI ]laJana
maUk AaBaasa
yah sammaana
yaad tumharI
raQaa kr donaa

$p baadla huAa 

lagana lagaI
vaIiqaka tuma
ho rI maOM tao 
xaiNakaeM 
Aasqaa
AiSvana gaMaQaI

 

 

javaakusauma 

yaad hO ,
jaba tuma imalaI qaIM 
javaakusauma kI lacaIlaI ThnaI pr
ek sauK- sar marmar pxaI baOza Aakr
AaOr ThnaI JaUmaJaUma ga[- qaI
saaqa saaqa pxaI BaI .

vah ]cak kr 
javaakusauma ko zIk }pr
Baarmau@t saa
ica``~ilaiKt saa  isqar BaI qaa 
sammaaoiht saa ]D, BaI rha qaa
javaakusauma ka r@tvaNa- fUla
pragakosar inaklao hue
praga Baro makrMd Baro
laMbaI caaoMca ]sanao fUla maoM DalaI
fUla maoM isahrna daOD,I
vah Baarmau@t saa
praga laota rha
fUla isahrta rha.

]saI samaya saUyaa-st hao rha qaa
saara AakaSa javaakusauma saa
laala hao gayaa qaa.

]sanao baOzo hI baOzO 
pMK fD,fD,ayao
ThnaI qaaoD,I saI }pr ]zI  
ibalakula qaaoD,I
]tnaI hI ijatnaI ik
maoro baOzO baOzO haqa ka Toka badlanao sao
tuma Apnao Aap maoro saaqa Jauk ga[-M qaIM.

ifr sauK- sar marmar fur- sao ]D, gayaa
ThnaI ihlatI rhI
AaOr tumanao kha qaa
saUyaa-st iktnaa saundr hO 
yaad hO.

— ivaSvamaaohna itvaarI

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter