अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

samasyaapUit- — 
gaunagaunaI QaUp hO – janavarI 2004

purskRt

p`SaMisat
kavyacacaa-[sa maah kI samasyaapUit- kI kivataAaoM pr

samasyaapUit- @yaa hO
Baaga laonao ko inayama
ApnaI baat : gaunagaunaI QaUp¸ raja Baaoja AaOr imaEaI kI DlaI – ASaaok caËQar
Cnd @yaa hOM
  pirNaama  
ivaSaoYa va@tvya
janavarI maah kI p`ivaiYTyaaM
1 AMtra krvaD,o gaunagaunaI QaUp hO
  2 AMSaumana caËpaiNa gaunagaunaI QaUp hO
3 AiSvana gaaMQaI  sapnaaoM ka maaOsama
4 ASaaok gauPta gaunagaunaI QaUp hO
5 ASaaok marvaah gaunagaunaI QaUp hO
6 Ajaya pazk Da gaunagaunaI QaUp hO
7 Ainala mahajana gaunagaunaI QaUp hO
8 AnaUp Aga`vaala ga,ja,la
9 AiBanava Sau@laa gaunagaunaI QaUp hO
       
10 iktnaI CaoTI Qara
11   vaOtrNaI tOr rhI
12 AMdr sao baahr tk
13 Alaka p`maaod gaunagaunaI QaUp hO
14 Aimat kulaEaoYz Ast
15 AanaMd Saah Kaoyaa hO hr kao[-
16 AaSaIYa EaIvaastva gaunagaunaI QaUp hO iKlaI
17 Aasqaa baadla ga,ma ko
18 ?caa Samaa- gaunagaunaI QaUp
  19 kRYNa ibaharI gaunagaunaI QaUp hO
20 gaaOrva gaa`ovar yah gaunagaunaI QaUp hO
21 nayaa vaYa- hO
22 Aaja ka idna 
23 caMpalaala caaOriD,yaa gaunagaunaI QaUp hO
24 jyaaoit koiDyaa gaunagaunaI QaUp hO
25 dIpa jaaoSaI SaIt ?tu
26 naInaa mauKjaI- gaunagaunaI QaUp hO
27 naIrjaa iWvaodI gaunagaunaI QaUp hO
28 naIrja Sau@laa prI
29 naIlama tumharo ilae
30 paraSar GaaOD, gaunagaunaI QaUp hO
31 p`%yaxaa sauK ³1´
32 sauK ³2´
33 p`oma janamaojaya gaunagaunaI QaUp hO
34 pUiNa-maa vama-na kMPyaUTr kvaiya~I kI kuMDilayaaM
35 Bagavat SarNa EaIvaastva SarNa gaunagaunaI QaUp hO
36 manaaoja Baavauk ga,ja,la
37 mahoSacaMd` iWvaodI gaunagaunaI QaUp hO
38 mauMtija,r punaIt ivajaya gaunagaunaI QaUp
39 maaoiht kTairyaa gaunagaunaI QaUp hO
40 yaadvaond` isaMh 'yadu' gaunagaunaI QaUp hO
41 riva rtlaamaI gaunagaunaI QaUp hO
42 rakoSa kaOiSak gaunagaunaI QaUp hO
43 gaunagaunaI saI QaUp
44 rajaond` caaOQarI gaunagaunaI QaUp hO
45 rit sa@saonaa gaunagaunaI QaUp hO
46 rama gauPta Da  makr saMËMit
47 laavaNyaa Saah gaunagaunaI QaUp hO
48 ivajayaond` ivaja gaunagaunaI QaUp hO
49 ivanaIta Aga`vaala ek laaohairna
50 ivanaIta yaSasvaI gaunagaunaI QaUp hO
51 ivanaaod kumaar gaunagaunaI QaUp hO
52 vaINaa ivaja gaunagaunaI QaUp hO³1´
53 gaunagaunaI QaUp hO³2´
54 Syaama p`kaSa Jaa pUsa kI rat
55 SakuMtlaa tlavaar  Sard ka saUya-
56 SaiSaklaa imaEaa gaunagaunaI QaUp hO
  57 SauBaaSaIYa gauPta doKao gaunagaunaI QaUp hO
58 EaIkRYNa maaKIjaa gaunagaunaI QaUp hO
59 saMjaya ga`aovar ga,ja,la
  60 saMQyaa Aa[- gaunagaunaI QaUp hO
61 sa%yanaarayana isaMh gaunagaunaa p`oma
62 gaunagaunaI QaUp hO
63 sa%yaoSa BaMDarI QaUp iKlaI hO
64 sarsvatI maaqaur gaunagaunaI QaUp
65 svaagat sadI- ka
66 svadoSa raNaa badlaI ka igalaa
67 sauBaaiYanaI Kotrpala gaunagaunaI QaUp hO
68 saumana kumaar Gao[- gaunagaunaI QaUp hO
69 saurond`naaqa maohrao~a gaunagaunaaAao
70 QaUp gaunagaunaatI hO
71 hrdova saaoMZI gaunagaunaI saI QaUp hO
72 hirbaabaU ibaMdla caar caaOko
73 hirhr Jaa gaunagaunaI QaUp hO
 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter