अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

AnauBaUit maoM ]Yaa vamaa- kI rcanaaeM —

nayaI kivataeM
maora samaya
tuma saaqa qao hmaaro

kivataAaoM maoM
kBaI saaocaa na qaa
tumharI Aasqaa
p`Bau dyaavaana
ibamba ko AaQaar hao
kao[- tao saunaogaa

saMklana maoM
idyao jalaaAao–
jyaaoit ka yah pva-


 

 

 

tuma saaqa qao

maanaa ik gama bahut qao¸
rsto baD,o kizna qao¸
laoikna yahI @yaa kma qaa
tuma saaqa qao hmaaro.
JaMJaa ]za Bayaanak¸
tUfaM sao iGar gayao hma
CUTa khaM iknaara¸
kuC BaI na doK payao¸
ibajalaI camak ko sahsaa¸
idKlaa ga[- nayao iknaaro.
tuma saaqa qao hmaaro.

maaMgaa khaM qaa hmanao¸
saUrja kI raoSanaI kao
maaMgaa khaM qaa hmanao¸
caaMdI saI caaMdnaI kao¸
Ambar kI caah @yaa hO¸
do dao mauJao tuma maoro¸
saaro ixaitja AQaUro.
tuma saaqa qao hmaaro.

samatla Qara jaao haogaI
hma saaqa hI calaoMgao
haqaaoM maoM haqa laokr
kuC gaunagaunaa BaI laoMgao¸
zaokr lagao jaao saaqaI¸
Jaukkr mauJao ]zanaa¸
donaa nayao saharo.
tuma saaqa qao hmaaro.
 

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter