अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

baalakaND

rof Aa%ma icanmaya AklaŞ prba`*ma pr$p.
hirľhrľAjaľvaindtľcarnaŞ AgauNa AnaIh AnaUp..1..

baalakoila dSarqa AijarŞ krt saao ifrt saBaaya.
pdnaKondu toih Qyaana QairŞ ivarcat itlak banaaya..2..

Ainalasauvana pdpd\marjaŞ p`oma saiht iSar Qaar.
[nd`dova TIka rcatŞ kivatavalaI ]dar..3..

bandaOM EaI tulasaIcarna naKŞ AnaUp duitmaala.
kivatavaila TIka lasaOŞ kivatavailaľvarBaala..4..

baala$p kI JaaMkI

AvaQaosako Waro sakaro ga[- saut gaaod kO BaUpit laO inaksao.
Avalaoaik haOM saoaca ibamaoacanakao zigaľsaI rhI jao na zgao iQakľsao..
tulasaI mana rMjana rMijatľAMjana naOna sau#aMjanaľjaatkľsao.
sajanaI saisamaoM samasaIla ]BaO navanaIla sarao$hľsao ibaksao..

pga naUpur AaO phđucaI krkMjaina maMjau banaI manaImaala iheđ.
navanaIla klaovar pIt Jađgaa JalakO pulakO naRp gaaod ilaeđ..
AribaMdu saao Aananau $p marMdu AnaMidt laaocana╣BaRMga ipeđ.
manamaao na basyaaO Asa baalaku jaaOM tulasaI jagamaoM flau kaOna ijaeđ..

tnakI duit syaama sarao$h laaocana kMjakI maMjaulata[- hrOM.
Ait sauMdr saaoht QaUir Baro Ciba BaUir AnaMgakI dUir QarOM..
dmakOM dđityaađ duit daimaina╣jyaaOM iklakOM kla baala╣ibanaaod krOM.
AvaQaosako baalak caair sada tulasaI╣mana╣maMidrmaoM ibahrOM..


baalalaIlaa

kbahđU saisa maagat Aair krOM kbahđU p`itibaMba inahair DrOM.
kbahđU krtala bajaa[kO naacat maatu sabaO mana maaod BarOM..
kbahđU irisaAa[ khOM hizkO puina laot saao[- jaoih laaiga ArOM.
AvaQaosako baalak caair sada tulasaI╣mana╣maMidrmaoM ibahrOM..

bar dMtkI pMgait kMudklaI AQaraQar╣pllava #aaolanakI.
caplaa camakOM Gana baIca jagaOM Ciba maaoitna maala AmaaolanakI..
GađuGaurair laTOM laTkOM mau#a }pr kMuDla laaola kpaolanakI.
naovaCavair p`ana krO tulasaI baila jaa]đ lalaa [na baaolanakI..

PadkMjaina maMjau banaI pnahIM QanauhIM sar pMkja╣paina ilaeđ.
lairka sađga #aolat Daolat hOM sarjaU╣tT caaOhT haT iheđ..
tulasaI Asa baalak╣saaoM naihM naohu kha jap jaaoga samaaiQa ikeđ.
nar vao #ar saUkr svaana samaana khaO jagamaoM flau kaOna ijaeđ..

sarjaU bar tIrihM tIr ifrOM rGaubaIr sa#aa A$ baIr sabaO.
QanauhIM kr tIrŞ inaYaMga ksaoM kiT pIt dukUla navaIna fbaOM..
tulasaI toih AaOsar laavainata dsa caair naaO tIna [kIsa sabaO.
mait Baarit pMgau Ba[- jaao inahair ibacaair ifrI ]pmaa na pbaO..Qanauya-&

CaoinamaoMko Caoinapit CajaO ijanhO C~Cayaa
CaoinaľCaoina Cae iCt Aae inaimarajako.
Pa`bala p`caMD bairbaMD bar baoYa bapu
bairbaokaoM baaolao baOdohI bar kajako..
baaolao baMdI iba$d bajaa[ bar baajanao}
baajaľbaajao baIr baahu Qaunat samaajako.
tulasaI mauidt mana pur narľnaair jaoto
baarľbaar horOM mau#a AaOQaľmaRgarajako..

isayakoM svayambar samaajau jahađ rajainakao
rajanako rajaa maharajaa jaanaO naama kao.
pvanau╩ purMd$╩ kRsaanau╩ Baanau╩ Qanaduľsao╩
gaunako inaQaana $pQaama saaomau kamau kao..
baana balavaana jaatuQaanap sarI#ao saUr
ijanhkoM gaumaana sada saailama saMga`amakao.
thađ dsar%qakoM sama%qa naaqa tulasaIko
capir caZ,ayaaO caapu caMd`maalalaamakao..

mayanamahnau purdhnau gahna jaaina
AainakO sabaOkaO saa$ QanauYa gaZ,ayaao hO.
janaksadisa jaoto BalaoľBalao BaUimapala
ikyao balahIna╩ balau Aapnaao baZ,,ayaao hO..
kuilasaľkzaor kUma-pIztoM kizna Ait
hiz na ipnaaku kahUđ capir caZ,,ayaao hO.
tulasaI saao ramako saraoja╣paina prsat hI
TUTyaaO maanaao baaro to purair hI pZ,ayaao hO..

iDgait ]iva- Ait gauiva- saba- pbbaO samaud`╣sar.
byaala baiQar toih kala╩ ibakla idgapala caracar..
idggayMad lar#art prt dsakMQau mau@#a Bar.
saur╣ibamaana ihmaBaanau Baanau saMGaTt prsapr..
caaOMko ibarMica saMkr saiht╩ kaolau kmazu Aih klamalyaaO.
ba`,,*maMD #aMD ikyaao caMD Qauina jabaihM rama isavaQanau dlyaaO..

laaocanaaiBarama Ganasyaama rama$p isasauŞ
sa#aI khO sa#aIsaaoM tUđ p`omapya paila╩ rI.
baalak naRpalajaUkoM #yaala hI ipnaaku taor\yaao╩
maMDlaIk╣maMDlaI╣p`tap╣dapu daila rI.
janakkao╩ isayaakao╩ hmaarao╩ torao╩ tulasaIkao╩
sabakao Baavatao *vaOhO╩ maOM jaaO k,(oa kaila╩ rI.
kaOisalaakI kaoi#apr taoiYa tna vaairyao╩ rI
raya dSar%qakI balaOyaa ilajaO Aaila rI..

dUba diQa raocanau knak qaar Bair Bair
Aarit sađvaair bar naair calaIM gaavatIM.
laInhoM jayamaala krkMja saaohOM jaanakIko
Pihravaao raGaaojaUkao sai#ayaađ isa#aavatIM..
tulasaI mauidt mana janaknagar╣jana
JaađktIM Jarao#aoM laagaIM saaoBaa ranaIM pavatIM.
manahđu cakaorIM caa$ baOzIM inaja naID
caMdkI ikirna pIvaOM plakaO na laavatIM..

nagar inasaana bar baajaOM byaaoma dMuduBaIM
ibamaana caiZ, gaana kOko saurnaair naacahIM.
jayait jaya ithđu pur jayamaala rama ]r
barYaOM saumana saur $ro $p racahIM..
janakkao pnau jayaao╩ sabakao Baavatao Bayaao
tulasaI mauidt raoma╣raoma maaod maacahIM.
saavađrao iksaaor gaaorI saaoBaapr tRna taorI
jaaorI ijayaao jauga╣jauga jauvatI╣jana jaacahIM..

Balao BaUp kht BalaoM Badosa BaUpina saaoM
laaok lai#a baaoilayao punaIt rIit maairYaI.
jagadMbaa jaanakI jagatiptu ramacaMd`╩
jaaina ijayađ jaaohaO jaao na laagaO mauđh kair#aI..
do#ao hOM Anaok byaah╩ saunao hOM purana baod
baUJao hOM saujaana saaQau nar╣naair pair#aI.
eosao sama samaQaI samaaja na ibarajamaana╩
ramau╣sao na bar dulahI na isaya╣saair#aI..

baanaI ibaiQa gaaOrI hr saosahđU ganaosa khI╩
sahI BarI laaomasa BausauMiD bahubaairYaao.
caairdsa Bauvana inahair nar ╣naair saba
naardsaaoM prda na naardu saao pair#aao..
itnh khI jagamaoM jagamagait jaaoir ek
dUjaao kao khOyaa AaO saunaOyaa caYa caair#aao.
rmaa rmaarmana saujaana hnaumaana khI
saIya╣saI na tIya na pu$Ya rama╣saair#aao..

dUlah EaIrGaunaaqau banao dulahI isaya saMudr maMidr maaihM.
gaavait gaIt sabaO imaila sauMdir baod jauvaa jauir ibap` pZ,ahIM..
ramakao $pu inaharit jaanakI kMknako nagakI prCahIM.
yaatoM sabaO sauiQa BaUila ga[- kr Toik rhI pla Tart naahIM..


prYaurama╣laxmaNa╣saMvaad

BaupmaMDlaI p`caMD caMDIsa╣kaodMDu #aMDyaaO╩
caMD baahudMDu jaakao tahIsaaoM khtu haOM.
kizna kuzar╣Qaar Qairbaokao QaIr taih╩
baIrta ibaidt takao doi#ayao cahtu haOM..
tulasaI samaajau raja tija saao ibarajaO Aajau╩
gaajyaaO maRgarajau gajarajau jyaaoM gahtu haOM.
CaonaImaoM na CaDyaaO CPyaao Caoinapkao Caonaa CaoTao╩
Caoinap Cpna baađkao iba$d bahut haOM..

inapT inadir baaolao bacana kuzarpaina╩
maaina ~asa AaOinapina maanaao maaOnata gahI.
raoYa maa#ao la#anau Akina Ana#aaohI baatOM╩
tulasaI ibanaIt baanaI ibahisa eosaI khI..
saujasa itharoM Baro BauAna BaRgauitlak╩
p`gaT p`tapu Aapu k(ao saao sabaO sahI.
TUTyaaO saao na jaurOgaao sarasanau mahosajaUkao╩
ravarI ipnaakmaoM sarIkta khađ rhI..

gaBa-ko ABa-k kaTnakaoM pTu Qaar kuza$ krala hO jaakao.
saao[- haOM baUJat rajasaBaa 'Qanau kao dlyaaO¬ haOM dilahaOM balau takao..
laGau Aanana ]%tr dot baD,o lairhO mairhOM kirhO kCu saakao.
gaaorao ga$r gaumaana BaryaaO khaO kaOisak CaoTao╣saao ZaoTao hO kakao..

ma#au rai#abaoko kaja rajaa maoro saMga de╩
dlao jaatuQaana jao ijatOyaa ibabauQaosako.
gaaOtmakI tIya tarI╩ maoTo AGa BaUir Baar╩
laaocana╣Aitiqa Bae janak janaosako..
caMD baahudMD╣bala caMDIsa╣kaodMDu #aMD\yaaO╩
byaahI jaanakIŞ jaIto narosa dosa╣dosako.
saađvaro╣gaaoro sarIr QaIro mahabaIr dao}╩
naama ramau la#anau kumaar kaosalaosako..

kala krala naRpalanhko QanauBaMgau saunaO frsaa ilaeđ Qaae.
la@#anau ramau ibalaaoik sap`oma mahairsatoM ifir Aađi#a id#aae..
QaIrisaraomaina baIr baD,o ibanayaI ibajayaI rGaunaaqau sauhae.
laayak ho BaRgaunaayaku╩ sao Qanau╣saayak saaOMip sauBaayađ isaQaae..
│[it baalakaND┤

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

ę सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter