अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

laMkakaND pRYzľ1

raxasaaoMkI icanta

baD,o ibakrala Baalau╣baanar ibasaala baD,o╩
ĹtulasaIĺ baD,o phar laO pyaaoiQa taoiphOM.
p`bala p`caMD bairbaMD baahudMD KMiD
maMiD maoidnaIkao maMDlaIk╣laIk laaoiphOM..
laMkadahu doKoM na ]Cahu r(ao kahuna kao╩
khOM saba saicava pukair pađva raoiphOM.
baađicahO na paCOM itpurairhU maurairhU ko╩
kao hO rna rairkao jaaOM kaosalaosa kaoiphOM..


i~jaTaka AaSvaasana

i~jaTa khit baar╣baar tulasaIsvarIsaaoM╩
ĹraGaaO baana ekhIM samaud` saataO saaoiYahOM.
sakula sađGaair jaatuQaana╣Qaair jambaukaid╩
jaaoiganaI╣jamaait kailakaklaap taoiYahOM..
rajau dO naovaaijahOM bajaa[ kO ibaBaIYanaO╩
bajaOgao byaaoma baajanao ibabauQa p`oma paoiYahOM.
kaOna dsakMQau╩ kaOna maoGanaadu baapurao╩
kao kMuBakana-u kITu╩ jaba ramau rna raoiYahOM..


ibanaya╣sanaoh saaoM khit saIya i~jaTasaaoM╩
pae kCu samaacaar Aarjasauvanako.
pae jaU╩ bađQaayaao saotu ]tro Baanaukulakotu╩
Aae doiK╣doiK dUt da$na duvanako..
badna malaIna╩ balahIna╩ dIna doiK╩ maanaao
imaTO GaTO tmaIcar╣itimar Bauvanako.
laaokpait╣kaok╣saaok maUđdo kip╣kaoknad╩
dMD WO rho hOM rGau╣Aaidt╣]vanako..


JaUlanaa

SauBauja maarIcau K$ i~isak dUYana baaila╩
dlat jaoihM dUsarao sa$ na saađQyaao.
Aaina prbaama ibaiQa baama toih ramasaaoM╩
sakt saMga`amau dsakMQau kađQyaao..
samauiJa tulasaIsa╣kip╣kma- Gar╣Gar GaO$╩
ibakla sauina sakla paqaaoiQa baađQyaao.
basat gaZ, baMk╩ laMkosa naayak ACt╩
laMk naihM Kat kao] Baat rađQyaao..

ĹibasvajayaIĺ BaRgaunaayak╣sao ibana haqa Bae hina haqa hjaarI.
baatula maatulakI na saunaI isaK ka ĹtulasaIĺ kip laMk na jaarI..
AjahUđ taO Balaao rGaunaaqa imalaoM╩ ifir baUiJahO╩ kao gaja╩ kaOna gajaarI.
kIit- baD,ao╩ krtUit baD,ao╩ jana╣baat baD,ao╩ saao baD,ao[- bajaarI..


samaud`ao%trNa

jaba pahna Bao banabaahna╣sao╩ ]tro banara╩ Ĺjaya ramaĺ rZOM.
ĹtulasaIĺ ilaeđ saOla╣isalaa saba saaoht╩ saaga$ jyaaoM bala baair baZOM..
kir kaopu krOM rGaubaIrkao Aayasau╩ kaOtuk hIM gaZ, kUid caZ,OM.
caturMga camaU plamaoM dila kO rna ravana╣raZ,╣sauhaD, gaZ,OM..


ibapula ibasaala ibakrala kip╣Baalau╩ maanaao
kalau bahu baoYa QaroM╩ Qaae ikeđ krYaa.
ilae isalaa╣saOla╩ saala╩ tala AaO tmaala taoir
taopOM taoyainaiQa╩ saurkao samaajau hrYaa..
Dgao idgakuMjar kmazu kaolau klamalao╩
Daolao QaraQar Qaair╩ QaraQa$ QarYaa.
ĹtulasaIĺ tmaik calaOM╩ raGaaOkI sapqa krOM╩
kao krO Atk kipkTk AmarYaa..


Aae sauku╩ saarnau╩ baaolaae to khna laagao╩
Paulak sarIr saonaa krt fhma hIM.
ĹmahabalaI baanar ibasaala Baalau kala╣sao
krala hOM╩ rhOM khađ╩ samaaihMgao khađ mahIMĺ..
hđsyaao dsakMQau rGaunaaqakao p`tap sauina╩
ĹtulasaIĺ duravao mauKu╩ saUKt sahma hIM.
ramako ibaraoQaoM baurao ibaiQa╣hir╣hrhMU kao╩
sabakao Balaao hO rajaa ramako rhma hIM..


AMgadjaIka dUt%va

ĹAayaao Đ Aayaao Đ Aayaao saao[- baanar bahaoir Đĺ Bayaao
saao$ cahuđ Aaor laMkađ Aaeđ jaubarajakoM.
ek kaZ,OM saaOMja╩ ek QaaOMja krOM╩ Ĺkha *vaOhO╩
paoca Ba[- ĺ╩ mahasaaocau sauBaTsamaajakoM..
gaajyaao kiprajau rGaurajakI sapqa kir╩
maUđdo kana jaatuQaana maanaao gaajaoM gaajakoM.
sahima sauKat baatjaatkI saurit kir╩
lavaa jyaaoM laukat╩ tulasaI JapoToM baajarkoM..

tulasaIsa bala rGaubaIrjaU koM baailasautu
vaaih na ganat╩ baat kht krorI╣saI.
ĹbaksaIsa [-sajaU kI Kisa haot doiKAt╩
irsa kahoM laagait╩ kht haOM maOM torI╣saI..
caiZ, gaZ,╣maZ, dRZ╩ kaoTkoM kđgaUroM╩ kaoip
naoku Qaka dohOM╩ ZohOM ZolanakI ZorI╣saI.
saunau dsamaaqa Đ naaqa╣saaqako hmaaro kip
haqa laMka laa[hOM taO rhogaI hqaorI╣saI..


ĹdUYanauĺ ibaraQau╩ K$╩ i~isara╩ kbaMQau baQao
tala} ibasaala baoQao╩ kaOtuku hO kailakao.
ek hI ibaisaYa basa Bayaao baIr baađkurao saao╩
taohU hO ibaidt balau mahabalaI baailakao..
ĹtulasaIĺ kht iht maanatao na naoku saMk╩
maorao kha jaOhO╩ flau pOhO tU kucaailakao.
baIr╣kir╣kosarI kuzarpaina maanaI hair╩
torI kha calaI╩ ibaD, Đ taosao ganaO Gaaila kao..

taosaaoM khaOM dsakMQar ro╩ rGaunaaqa ibaraoQau na kIijae baaOro.
baaila balaI╩ K$╩ dUYanau AaOr Anaok igaro jao╣jao BaIitmaoM daOro..
eoisaA hala Ba[- taoih QaaOM╩ na tu laO imalau saIya cahO sauKu jaaOM ro.
ramakoM raoYa na raiK sakOM tulasaI ibaiQa╩ EaIpit╩ saMk$ saaO ro..


tUđ rjanaIcarnaaqa maha╩ rGaunaaqako saovakkao janau haOM haOM.
balavaana hO svaanau galaIM ApnaIM╩ taoihM laaja na gaalau bajaavat saaOhaOM.
baIsa Baujaa╩ dsa saIsa hraOM╩ na DraOM╩ p`Bau╣Aayasau╣BaMga toM jaaOM haOM.
KotmaoM kohir jyaaoM gajaraja dlaaOM dla╩ baailakao baalaku taO haOM..


kaosalarajako kaja haOM Aajau i~kUTu ]pair╩ laO baairiQa baaoraOM.
mahaBaujadMD WO AMDkTah capaTkIM caaoT caTak dO faoraOM..
Aayasa BaMgatoM jaaOM na DraOM╩ saba maIija saBaasad Eaaoinat GaaoraOM.
baailakao baalaku jaaOM╩ ĹtulasaIĺ dsahU mauKko rnamaoM rd taoraOM..


Ait kaopsaaoM raoPyaao hO pa] saBaađ╩ saba laMk sasaMikt╩ saao$ macaa.
tmako Gananaad╣sao baIr p`caair kO╩ hair inasaacar╣saOnau pcaa..
na TrO pgau mao$hu toM ga$ Baao╩ saao manaao maih saMga ibarMica rcaa.
ĹtulasaIĺ saba saUr saraht hOM╩ jagamaoM balasaaila hO baaila╣bacaa..


raoPyaao pa] pOja kO╩ ibacaair rGaubaIr balau
laagaO BaT saimaiT╩ na naoku Tsaktu hO.
tjyaao QaI$╣QarnaIM╩ QarnaIQar Qasakt╩
QaraQa$ QaIr Baa$ saih na saktu hO..
mahabalaI baailakoM dbat dlakit BaUima╩
ĹtulasaIĺ ]Cila isaMQau╩ mao$ masaktu hO.
kmaz kizna pIiz pr\yaao maMdrkao╩
Aayaao saao[- kama╩ pO krojaao ksaktu hO..


ravaNa AaOr mandaodrI JaUlanaa

knakigirsaRMga caiZ, doiK mak-TkTku╩
badt maMdaodrI prma BaIta.
sahajaBauja╣ma%tgajaraja╣rnakosarI
prsauQar gabau- jaoih doiK baIta..
dasa tulasaI samarsaUr kaosalaQanaI╩
#yaala hIM baaila balasaaila jaIta.
ro kMtĐ tRna dMt gaih Ĺsarna EaIramauĺ kih╩
Ajahuđ eih Baađit laO saaOMpu saIta..

ro naIcaĐ maarIcau ibacalaa[╩ hit taD,ka╩
BaMija isavacaapu sauKu sabaih dIn(ao.
sahsa dsacaair Kla saiht Kr╣dUYanaih╩
PaOzO jamaQaama╩ tOM t] na caIn(ao..
maOM jaao khaOM╩ kMtĐ saunau maMtu BagavaMtsaaoM.
ibamauK )O baaila flau kaOna laIn(ao.
baIsa Bauja╩ dsa saIsa KIsa gae tbaihM jaba╩
[-sako [-sasaaoM baO$ kIn(ao..

baaila dila╩ kailh jalajaana paYaana ikyao╩
kMtĐ BagavMatu tOM t] na caInhoM.
ibapula ibakrala BaT Baalau╣kaip kala╣sao╩
saMga t$ tuMga igairsaRMga laInhoM..
Aa[gaao kaosalaaQaIsau tulasaIsa jaoMih
C~ imasa maaOila dsa dUir kInhoM.
[-sa baksaIsa jaina KIsa k$╩ [-saĐ saunau╩
Ajahuđ kulakusala baOdoih dInhoM..

saOnako kipna kao kao ganaO╩ Aba-udO
mahabalabaIr hnaumaana jaanaI.
BaUilahO dsa idsaa╩ saIsa puina DaoilahOM╩
kaoip rGaunaaqau jaba baana tanaI..
baailahđU gaba-u ijaya maaihM eosaao ikyaao╩
maair dhpT idyaao jamakI GaanaIM.
khit maMdaodrI╩ saunaih ravanaĐ matao╩
baoiga laO doih baOdoih ranaI..

gahnau ]jjaair╩ pu$ jaair╩ sautu maair tva╩
kusala gaao kIsau bar baOir jaakao.
dUsarao dUtu pnau raoip kaopo] saBaađ╩
Kba- ikyaao saba-kao╩ gabau- qaakao..
dasau tulasaI saBaya badt mayanaMidnaI╩
maMdmait kMt╩ saunau maMtu mhakao.
taOlaaOM imalau baoiga╩ naih jaaOlaaOM rna raoYa Bayaao
dasariqa baIr iba$dOt baađkao..

kananau ]jaair╩ AcCu maair╩ Qaair QaUir kInhIM╩
naga$ p`jaar\yaao╩ saao ibalao@yaao balau kIsakao.
tumhOM ibaVmaana jaatuQaanamaMDlaImaoM kip
kaoip raoPyaao pa]╩ saao p`Baa] tulasaIkao..
kMt Đ saunau maMtu kula╣AMtu ikeđ AMt haina╩
hatao kIjaO hIyatoM Baraosaao Bauja baIsakao.
taOlaaOM imalau baoiga jaaOlaaOM caapu na caZ,ayaao rama
raoiYa baanau kaZ\yaao na dlaOyaa dsasaIsakao..

Ĺpvanakao pUtu do#yaao dUtu baIr baađkurao╩ jaao
baMk gaZ,u laMk╣saao Zkađ Zkoila Zaihgaao.
baaila balasaailakao saao kailh dapu dila kaoip╩
raoPyaao pa] capir╩ camaUkao caa] caaihgaao..
saao[- rGaunaaqau kip saaqa paqanaaqau baađiQa╩
Aayaao naaqa Đ Baagao toM iKirir Koh Kaihgaao.
ĹtulasaIĺ garbau tija imailabaokao saajau saija╩
doih isaya╩ na taO ipyaĐ pa[maala jaaihgaao..

]diQa Apar ]trt naihM laaiga baar
kosarIkumaa$ saao AdMD╣kOsaao DađiD,gaao.
baaiTka ]jaair╩ AcCu╩ rcCkina maair BaT
BaarI BaarI ra]roko caa]r╣sao kađiD,gaao..
ĹtulasaIĺ itharoM ibaVmaana jaubaraja Aajau
kaoip pa] raoip╩ saba CUCo kO kO CaiD,gaao.
khokI na laaja╩ ipya Đ AajahUđ na Aae baaja╩
saiht samaaja gaZ,u rađD╣kOsaao BaađiD,gaao..

jaako raoYa╣dusah╣i~daoYa╣dah dUir kInho╩
pOAt na C~I╣Kaoja Kaojat KlakmaoM.
maaihYamatIkao naaqa saahsaI sahsa baahu╩
samar╣samaqa- naaqa Đ hoire hlakmaoM..
saiht samaaja maharaja saao jahajarajau
baUiD, gayaao jaako bala╣baairiQa╣ClakmaoM..
TUTt ipnaakkoM manaak baama ramasao╩ to
naak ibanau Bae BaRgaunaayaku plakmaoM..

kInhI CaonaI C~I ibanau Caoinap╣Cpinahar╩
kizna kuzar paina baIr╣baaina jaaina kO.
prma kRpala jaao naRpala laaokpalana pO╩
jaba Qanauha[- *vaOhO mana Anaumaina kO..
naakmaoM ipnaak imasa baamata ibalaaoik rama
rao@yaao prlaaok laaok BaarI Ba`mau Baaina kO.
naa[ dsa maaqa maih╩ jaaoir baIsa haqa╩ ipyaĐ
imailae pO naaqa Đ rGaunaaqa pihcaaina kO..

k(ao matu maatula╩ ibaBaIYanahUđ baar╣baar╩
Aađca$ psaar ipya Đ payađ laO╣laO haOM prI.
ibaidt ibadohpur naaqa Đ BaRgaunaaqagait╩
samaya sayaanaI kInhI jaOsaI Aa[ gaaOM prI.
baayasa╩ ibaraQa╩ Kr╩ dUYana╩ kbaMQa╩ baaila╩
baOr rGaubaIrkoM na pUrI kahUkI prI.
kMt baIsa laaocana ibalaaoike kumaMtflau╩
#yaala laMka laa[- kip rađD,kI╣saI JaaoprI..

rama saaoM saamau ikeđ inatu hO ihtu╩ kaomala kaja na kIijae Tađzo.
Aapina saUiJa khaOM╩ ipyaĐ baUiJae╩ jaUiJabao jaaogau na zah$╩ naazo..
naaqaĐ saunaI BaRgaunaaqakqaa╩ baila baaila gae caila baatko saađzoM.
Baa[ ibaBaIYanau jaa[ imalyaao╩ p`Bau Aa[ pro sauina saayar kađzoM..


Paailabaokao kip╣Baalau╣camaU jama kala kralahukao phrI hO.
laMk╣sao baMk maha gaZ, duga-ma Zaihbao╣daihbaokao khrI hO..
tItr╣taoma tmaIcar╣saona samaIrkao saUnau baDa,o bahrI hO.
naaqa Đ Balaao rGaunaaqa imalaoM rjanaIcar╣saona iheđ hhrI hO..

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

ę सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter