अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

]<arkaND pRYz–1

ramakI ÌPaalauta

baaila–saao baIÉ ibadair saukMzu¸ qaPyaao¸ hrYao saur baajanao baajao.
PalamaoM dlyaao dasarqaIM dsakMQaɸ laMk ibaBaIYanau raja ibarajao..
rama sauBaa] saunaoM 'tulasaI' ihlasaO AlasaI hma–sao galagaajao.
kayar kUr kPaUtnakI hd¸ to] garIbanaovaaja naovaajao..

baod PaZOM ibaiQa¸saMBausaBaIt Paujaavana ravanasaaoM inatu AavaOM.
danava dova dyaavanao dIna du#aI idna dUrih toM isaÉ naavaOM..
eosao] Baaga Bagao dsaBaala toM jaao Pa`Bauta kiba–kaoibad gaavaOM.
ramasao baama BaeÐ toih baamaih baama sabaO sau#a saMPait laavaOM..

baod ibaÉw mahI¸ mauina saaQau sasaaok ike saurlaaoku ]jaarao.
AaOr kha khÝM¸ tIya hrI¸ tbahUÐ kÉnaakr kaoPau na QaarÝ..
saovak–Caoh toM CaDI Cmaa¸ tulasaI la#yaao ramaÑ sauBaa] itharao.
tÝlaaoM na daPau dlyaÝ dsakMQar¸ jaÝlaÝ ibaBaIYana laatu na maarao..

saaok samaud` inamajjat kaiZ kPaIsau ikyaao¸ jagau jaanat jaOsaao.
naIca inasaacar baOirkao baMQau ibaBaIYanau kInh PaurMdr kOsaao..
naama ilaeÐ APanaa[ ilayaao tulasaI–saao¸ khÝM jaga kÝna AnaOsaao. 
Aart Aarit BaMjana ramau¸ garIbanaovaaja na dUsarao eosaao..

maIt PaunaIt ikyaao kiPa Baalaukao ¸Paalyaao jyaaoM kahuÐ na baala tnaUjaao.
sajjana saIMva ibaBaIYanau Baao¸ AjahUÐ ibalasaO bar baMQaubaQaU jaao..
kaosalaPaala ibanaa 'tulasaI' sarnaagatPaala ÌPaala na dUjaao.
kUr¸ kujaait¸ kuPaUt¸ AGaI¸ sabakI sauQarO¸jaao krO naÉ PaUjaao..

tIya isaraomaina saIya tjaI¸ jaoiMh PaavakkI klauYaa[-- dhI hO..
Qama–QaurMQar baMQau tjyaao¸ PaurlaaogainakI ibaiQa baaoila khI hO..
kIsa inasaacarkI krnaI na saunaI¸na ibalaaokI¸ na ica%t rhI hO.
rama sada sarnaagatkI Ana#aÝMhIM¸AnaOsaI sauBaayaÐ sahI hO..


AParaQa AgaaQa BaeÐ janatoM¸ APanao ]r Aanat naaihna jaU.
gainaka¸ gaja¸ gaIQa¸ Ajaaimalako gaina PaatkPauMja isaraiMh na jaU..
ilaeÐ baark naamau sauQaamau idyaao¸ jaoiMh Qaama mahamauina jaaiMh na jaU
tulasaIÑ Bajau dInadyaalaih ro Ñ rGaunaaqa Anaaqaih daihna jaU..

Pa`Bau sa%ya krI Pa`hlaadigara¸ Pa`gaTo narkohir #aMBa mahaÐ.
JaYaraja ga`syaao gajarajau¸ ÌPaa ttkala ibalaMbau ikyaao na thaÐ..
saur saai#a dO ra#aI hO PaaMDubaQaU PaT laUTt¸ kaoiTk BaUPa jahaÐ.
tulasaIÑ Bajau saaoca–ibamaaocanakao¸ janakao Panau rama na ra#yaao khaÐ..

narnaair ]Gaair saBaa mahuÐ haot idyaao PaTu¸ saaocau hr\yaao manakao. 
Pa`hlaad ibaYaad–inavaarna¸ baarna–tarna¸ maIt Akarnakao..
jaao khavat dInadyaala sahI¸ jaoih BaaÉ sada APanao Panakao.
'tulasaI' tija Aana Baraosa BajaoM¸ Bagavaanau Balaao kirhOM janakao..

iriYanaair ]Qaair¸ ikyaao saz kovaTu maItu PaunaIt¸ saukIit– lahI.
inajalaaoku dyaao sabarI–#agakao¸ kiPa qaaPyaao¸ saao maalauma hO sabahI..
dsasaIsa–ibaraoQa saBaIt ibaBaIYanau BaUPau ikyaao¸ jaga laIk rhI.
kÉnaainaiQakao Bajau¸ ro tulasaIÑ rGaunaaqa Anaaqako naaqau sahI..

kÝisak¸ ibaPa`baQaU imaiqalaaiQaPako saba saaoca dlao Pala maahOM.
baaila–dsaanana–baMQau–kqaa sauina¸ sa~u sausaahoba–saIlau sarahOM..
eosaI AnaUPa khOM tulasaI rGaunaayakkI AganaI gaunagaahOM.
Aart¸ dIna¸ Anaaqanakao rGaunaaqau krOM inaja haqakI CahOM..

toro baosaahoM baosaaht AaOrina¸ AaOr baosaaihkO baocainaharo.
byaaoma¸ rsaatla¸ BaUima Baro naRPa kUr¸ kusaahoba saoMithuÐ #aaro..
'tulasaI' toih saovat kÝna marOÑ rjatoM laGaukao krOM maoÉtoM BaaroÆ
svaaima sausaIla samaqa- saujaana¸ saao tao–hao tuhIM dsar%qa dulaaro..

jaatuQaana¸ Baalau¸ kiPa¸ kovaT¸ ibahMga jaao–jaao
Paalyaao naaqaÑ saV saao–saao Bayaao kama–kajakao.
Aart Anaaqa dIna mailana sarna Aae¸
ra#ao APanaa[¸ saao sauBaa] maharajakao..
naamau tulasaI¸ PaO BaaoMDao BaaÐga toM¸ khayaao dasau¸
ikyaao AMgaIkar eosao baDo dgaabaajakao.
saahobau samaqa- dsar%qako dyaaladovaÑ
dUsarao na tao–saao tumhIM AaPanaokI laajakao..

mahbalaI baaila dila¸ kayar saukMzu kiPa
sa#aa ike maharajaÑ hao na kahU kamakao.
Ba`at–Gaat–PaatkI inasaacar sarna Aaeи
ikyaao AMgaIkar naaqa eto baDo baamakao..
raya¸ dsar%qakoÑ samaqa- toro naama ilaeи 
tulasaI–sao kUrkao kht jagau ramakao.
AaPanao inavaajaokI tÝ laaja maharajakao
sauBaa]¸ samauJat manau mauidt gaulaamakao.. 

$Pa–saIlaiMsaMQau¸ gaunaiMsaMQau¸ baMQau dInakao¸
dyaainaQaana¸ jaanamaina¸ baIrbaahu–baaolakao.
sa`aw ikyaao gaIQakao¸ saraho fla sabarIko
isalaa–saaPa–samana¸ inabaa(ao naohu kaolakao..
tulasaI–]ra] haot ramakao sauBaa] sauina¸ 
kao na baila jaa[¸ na ibaka[ ibanau maaola kao.
eosaohu sausaahobasaaoM jaakao Anauragau na¸ saao
baDao[-- ABaagaao¸ Baagau Baagaao laaoBa–laaolakao..

saUrisartaja¸ maharajaina ko maharaja 
jaakao naamau laothIM sau#aotu haot }sarao.
saahobau khaÐ jahana jaanakIsau saao saujaanau¸
sauimaroM ÌPaalauko maralau haot #aUsarao..
kovaT¸ PaYaana¸ jaatuQaana¸ kiPa–Baalau taro¸ 
APanaayaao tulasaI–saao QaIMga QamaQaUsarao.
baaolakao ATla¸ baaÐhkao Pagaaɸ dInabaMQau¸
dUbarokao danaI¸ kao dyaainaQaana dUsarao..

kIbaokao ibasaaok laaok laaokPaala huto saba¸
khUÐ kao} Baao na carvaahao kiPa–Baalaukao.
Paibakao PahaÉ ikyaao #yaalahI ÌPaala rama¸
baaPaurao ibaBaIYanau GarÝMQaa hutao baalakao..
naama–AaoT laot hI ina#aaoT haot #aaoTo #ala¸
caaoT ibanau maaoT Paa[ Bayaao na inahalau kaoÆ
tulasaIkI baar baD,I ZIla haoit saIlaiMsaMQau Ñ
ibagarI sauQaairbaokao dUsarao dyaalau kao.. 

naamau ilaeÐ PaUtkao PaunaIt ikyaao PaatkIsau¸ 
Aarit inavaarI 'Pa`Bau Paaih' khoM PaIlakI.
Clainakao CaoMDI¸ saao inagaaoDI CaoTI jaait–PaaÐit
kInhI laIna AaPaumaoM saunaarI BaaoMDo BaIlakI..
tulasaI AaO taoirbaao ibasaarbaao na AMt maaoih¸
naIkoM hO Pa`tIit ravaro sauBaava–saIlakI.
do}¸tao dyaainakot¸ dot daid dInanakao¸ 
maorI baar maoroM hI ABaaga naaqa ZIla kI..

AagaoM Paro Paahna ÌPaaÐ ikrat¸ kaolanaI¸
kPaIsa¸ inaisacar APanaae naaeÐ maaqa jaU.
saaÐcaI saovaka[-- hnaumaana kI saujaanaraya¸ 
irinayaaРkhae hݸ ibakanao tako haqa jaU..
tulasaI–sao #aaoTo #aro haot AaoT naama hI kIM ¸
tojaI maaTI magahU kI maRgamad saaqa jaU.
baat calaoM baatkao na maainabaao ibalagau¸ baila¸
kakIM saovaaÐ rIiJakO naovaajaao rGaunaaqa jaUÆ

kÝisakkI calat¸ PaYaanakI Parsa Paaya¸
TUTt QanauYa baina ga[-- hO janakkI.
kaola¸ Pasau¸ sabarI¸ ibahMga¸ Baalau¸ raitcar¸
ritnako laalaicana Pa`aPait manakkI..
kaoiT–klaa–kusala ÌPaala natPaalaÑ baila¸
baathU koitk itna tulasaI tnakkI.
raya dsar%qa ko sama%qa rama rajamaina Ñ
toroM horoM laaoPaO ilaiPa ibaiQahU ganakkI..

isalaa–EaaPa PaaPau gauh–gaIQakao imalaaPau
sabarIko Paasa AaPau caila gae hÝ saao saunaI maOM.
saovak saraho kiPanaayaku ibaBaIYanau
BartsaBaa saadr sanaoh saurQaunaI maOM..
AalasaI–ABaagaI–AGaI–Aart–AnaaqaPaala
saahobau samaqa- eku¸ naIkoM mana gaunaI maOM.
daoYa–du#a–daird–dlaOyaa dInabaMQau ramaÑ
'tulasaI' na dUsarao dyaainaQaanau dunaI maOM..

maItu baailabaMQau¸ PaUtu¸ dUtu¸ dsakMQabaMQau
saicava¸ saraQau ikyaao sabarI–jaTa[kao.
laMk jarI jaaohoM ijayaÐ saaocasaao ibaBaIYanaukao¸
khÝ eosao saahobakI saovaaÐ na #aTa[ kao..
baDo ek–ektoM Anaok laaok laaokPaala¸
APanao–APanaokao tÝ khOgaao GaTa[ kao.
saaÐkroko sao[bao¸ saraihbao¸ sauimairbaokao
ramau saao na saahobau na kumait–kTa[ kao..

BaUimaPaala¸ byaalaPaala¸ naakPaala¸ laaokPaala
karna ÌPaala¸ maOM sabaOko jaIkI qaah laI.
kadrkao AadÉ kahUkoM naaiMh doi#aAt¸
sabaina saaohat hO saovaa–saujaaina TahlaI..
tulasaI sauBaayaÐ khO¸ naahIM kCu PacCPaatu¸
kÝnaoM [--sa ike kIsa Baalau #aasa maahlaI.
ramahI ko Waro PaO baaolaa[ sanamaainaAt
maaosao dIna dUbaro kPaUt kUr kahlaI..

saovaa Anau$Pa fla dot BaUPa kUPa jyaaoM¸
ibahUnao gauna Paiqak iPaAasao jaat Paqako. 
lao#aoM–jaao#aO icat 'tulasaI' svaarqa iht¸
naIkoM do#ao dovata dovaOyaa Ganao gaqako..
gaIQau maanaao gauÉ kiPa–Baalau maanao maIt kO¸
PaunaIt gaIt saako saba saahoba sama%qako.
AaOr BaUPa Pari#a saulaai#a tÝila ta[ laot¸
lasamako #asamau tuhIM PaO dsar%qako
»

 

इस रचना पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलन हाइकु हास्य व्यंग्य क्षणिकाएँ दिशांतर समस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक सोमवार को परिवर्धित होती है

hit counter