अंजुमनउपहारकाव्य संगमगीतगौरव ग्राम गौरवग्रंथदोहे पुराने अंक संकलनअभिव्यक्ति कुण्डलियाहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँदिशांतर

AyaaoQyaakaND

vanaľgavana

kIrko kagar jyaaoM naRpcaIr╩ ibaBaUYana ]Ppma AMgaina pa[-.
AaOQa tjaI magavaasako $#a jyaaoM╩ pMqako saaqa jyaaoM laaoga laaogaa[-..
saMga saubaMQauŞ punaaIt ip`yaa╩ manaao Qama-u ik`yaa Qair doh sauha[-.
raijavalaaocana ramau calao tija baapkao rajau baTa] kIM naa[-M..

kagar kIr jyaaoM BaUYana╣caIr sarI$ lasyaao tija naI$ jyaaoM ka[-.
maatu╣ipta ip`ya laaoga sabaO sanamaaina sauBaayađ sanaoh sagaa[-..
saMga sauBaaimaina╩ Baa[ Balaao╩ idna WO janau AaOQa huto phunaa[-.
raijavalaaocana ramau calao tija baapkao rajau baTa] kIM naa[-..

isaiqala sanaoh khOM kaOisalaa sauima~ajaU saoMa╩
maOM na la#aI saaOit╩ sa#aI Đ Baigaina jyaaoM sao[- hO.
khO maaoih maOyaa╩ khaOM Ś maOM na maOyaa╩ BartkI╩
balaOyaa laohaOM BaOyaa╩ torI maOyaa kOko[- hO..
tulasaI sarla Baayađ rGaurađya maaya maanaI╩
kaya╣mana╣baanaIhUđ na jaanaI kO mato[- hO.
baama ibaiQa maorao sau#au isairsa╣saumana╣sama╩
takao Cla╣CurI kaohu╣kuilasa laO To[- hO..

kIjaO kha╩ jaIjaI jaU Đ sauima~a pir payađ khO╩
tulasaI sahavaO ibaiQa╩ saao[- saihyatu hO.
ravarao sauBaa] ramajanma hI toM jaainayat╩
BartkI maatu kao ik eosaao caihyatu hO..
jaa[- rajaGar╩ byaaih Aa[- rajaGar maahđ╩
raja╣pUtu paehUđ na sau#au laihyatu hO.
doh sauQaagaoh╩ taih maRgahUđ malaIna ikyaao╩
tahU pr baahu ibana rahU gaihyatu hO..


gauh ka padp`xaalana

naama Ajaimala╣sao #ala kaoiT Apar nadIM Bava baUD,t kaZ,o.
jaao sauimaroM igair mao$ isalaakt haot╩ Ajaa#aur baairiQa baaZ,o..
tulasaI jaoih ko pd pMkja toM p`gaTI tiTnaI╩ jaao hrO AGa gaaZ,o.
to p`Bau yaa sairta tirbao khđu maagat naava kraro *vaO zaZ,o..

eih GaaTtoM qaaoirk dUir AhO kiT laaOM jalau qaah do#aa[haOM jaU.
prsaoM pgaQaUir trO trnaI╩ GarnaI Gar @yaaoM samauJaa[haOM jaU..
tulasaI AvalaMbau na AaOr kCU╩ lairka koih Baađit ijaAa[haOM jaU.
ba$ maaire maaoih╩ ibanaa pga Qaaoeđ haOM naaqa na naava caZ,a[haOMOM jaU..


ravaro daoYau na payanakao╩ pgaQaUirkao BaUir p`Baa] maha hO.
pahna toM bana╣baahnau kazkao kaomala hO╩ jalau #aa,[ rha hO..
pavana paya p#aair kO naava caZ,a[haOM╩ Aayasau haot kha hO.
tulasaI sauina kovaTko bar baOna hđsao p`Bau jaanakI Aaor hha hO..

pat BarI sahrI╩ sakla saut baaro╣baaro╩
kovaTkI jaait╩ kCu baod na pZ,a[haOM.
sabau pirvaa$ maorao yaaih laaiga╩ rajaa jaU╩
haOM dIna iba%thIna╩ kOsaoM dUsarI gaZa,[haOM..
gaaOtmakI GarnaI jyaaoM trnaI trOgaI maorI╩
p`BausaaoM inaYaadu *vaO kO baadu naa baZ,a[haOM.
tulasaIko [-sa rama╩ ravaro saaoM saađcaI khaOM╩
ibanaa pga Qaaoeđ naaqa╩ naava naa caZ,a[haOM..


ijanhkao punaIt baair QaarOM isarpO purair╩
i~pqagaaimaina jasau baod khOM gaa[kO.
ijanhkao jaaogaIMd` mauinabaRMd dova doh dima╩
krt ibaibaQa jaaoga╣jap manau laa[kO..
tulasaI ijanhkI QaUir prisa Ahlyaa trI╩
gaaOtma isaQaaro gaRh gaaOnaao saao laovaa[kO.
to[- paya pa[kO caZa,[ naava Qaaoe ibanau╩
#vaOhaOM na pzavanaI kO *vaOhaOM na hđsaa[ kO..

p`Bau$#a pa[ kO╩ baaola[ baalak Garinaih╩
baMid kO carna cahđU idisa baOzo Gaoir╣Gaoir.
CaoTao╣saao kzaOta Bair Aaina paanaI gaMgaajUakao╩
Qaao[ paya pIAt punaIt baair foir╣foir..
tulasaI sarahOM takao Baagau╩ saanauraga saur╩
barYaOM saumana╩ jaya╣jaya khOM Toir╣Toir.
ibaibaQa sanaoh╣saanaI baanaI AsaayanaI sauina╩
hđsaOM raGaaO jaanakI╣la#ana tna hoir╣hoir..

vana ko maaga- maoM

purtoM inaksaI rGaubaIrbaQaU Qair QaIr de magamaoM Dga WO.
JalakIM Bair Baala knaIM jalakI╩ puT saUi#a gae maQauraQar vaO..
ifir baUJait hOM╩ calanaao Aba koitk╩ pna-kuTI kirhaO ikt *vaOĂ
ityakI lai#a Aaturta ipyakI Ađi#ayaađ Ait caa$ calaIM jala cvaO..

jalakao gae la@#anau╩ hOM lairka
pir#aaO╩ ip`ya Đ Cahđ GarIk *vaO zaZ,o.
paoMiC psao] bayair kraOM╩
A$ paya p#aairhaOM BaUBauir╣DaZ,o..
tulasaI rGaubaIr ip`yaaEama jaaina kO
baOiz ibalaMba laaOM kMTk kaZ,o.
jaanakIM naahkao naohu la#yaao╩
pulakao tnau╩ baair ibalaaocana baaZ,o..

zaZ,o hOM navad`umaDar gahoM╩
Qanau kađQao QaroM╩ kr saayaku laO.
ibakTI BaRkuTI╩ baD,rI Ađi#ayaađ╩
Anamaaola kpaolana kI Ciba hO..
tulasaI Asa maUrit Aanau iheđ╩
jaD Đ Da$ QaaOM p`ana inaCavair kO.
EamasaIkr saađvair doh lasaO╩
manaao raisa maha tma tarkmaO..

jalajanayana╩ jalajaanana jaTa hO isar╩
jaaObana╣]maMga AMga ]idt ]dar hO.
saađvaro╣gaaoroko baIca BaaimanaI saudaimanaI╣saI╩
mauinapT QaarOM╩ ]r fUlainako har hO..
krina sarasana isalaImau#aŞ inaYaMga kiT╩
Ait hI AnaUp kahU BaUpko kumaar hO.
tulasaI ibalaaoik kO itlaaokko itlak tIina╩
rho narnaair jyaaoM icatoro ica~saar hO..

AagaoM saaohOM saađvarao kuđva$ gaaorao paCoM╣paCoM╩
AaCo mauinabaoYa QaroM╩ laajat AnaMga hO.
baana ibaisaYaasana╩ basana banahI ko kiT
ksao hOM banaa[╩ naIko rajat inaYaMga hO..
saaqa inaisanaaqamau#aI paqanaaqanaMidnaI╣saI╩
tulasaI ibalaaokoM icatu laa[ laot saMga hOM.
AanaMd ]maMga mana╩ jaaObana╣]maMga tna╩
$pkI ]maMga ]magat AMga╣AMga hOM..

saundr badna╩ sarsaI$h sauhae naOna╩
maMjaula p`saUna maaqaoM maukuT jaTina ko.
AMsaina sarasana╩ lasat sauica sar kr╩
tUna kiT mauinapT laUTk pTina ko..
naair saukumaair saMga╩ jaako AMga ]baiT kO╩
ibaiQa ibarcaOM ba$qa ibaVutCTina ko.
gaaorokao barnau do#aoM saaonaao na salaaonaao laagaO╩
saađvaro ibalaaokoM gaba- GaTt GaTina ko..

balabala╣basana╩ Qanau╣baana paaina╩ tUna kiT╩
$pko inaQaana Gana╣daimanaI╣barna hOM.
tulasaI sautIya saMga╩ sahja sauhae AMga╩
navala kđvalahU toM kaomala carna hOM..
AaOro saao basaMtu╩ AaOr rit╩ AaOro ritpit╩
maUrit ibalaaokoM tna╣manako hrna hOM.
tapsa baoYaO banaa[ piqak pqaoM sauha[╩
calao laaoklaaocanaina saufla krna hOM..


bainata banaI syaamala gaaOrko baIca╩
ibalaaokhu╩ rI sai#a Đ maaoih╣saI *vaO.
magajaaogau na kaomala╩ @yaaoM cailahO╩
sakucaait mahI pdpMkja C\vaO..
tulasaI sauina ga`amabaQaU ibaqakIM╩
pulakIM tna╩ AaO calao laaocana cvaO.
saba Baađit manaaohr maaohna$p
AnaUp hOM BaUpko baalak WO..


saađvaro╣gaaoro salaaonao sauBaayađ╩ manaaohrtađ ijait maOnau ilayaao hO.
baana╣kmaana╩ inaYaMga ksaoM╩ isar saaohOM jaTa╩ mauinabaoYau ikyaao hO..
saMga ilaeđ ibaQaubaOnaI baQaU╩ ritkao jaoih rMcak $pu idyaao hO.
payana taO pnahIM na╩ pyadoMih @yaaoM cailahOM╩ sakucaat ihyaao hO..


ranaI maOM jaanaI AyaanaI maha╩ piba╣pahnahU toM kzaor ihyaao hO.
rajahuđ kajau Akajau na jaanyaao╩ k(ao ityakao jaoihM kana ikyaao hO..
eosaI manaaohr maUrit e╩ ibaCuroM kOsao p`Itma laaogau ijayaao hO.
Aađi#anamaoM sai#a Đ rai#abao jaaogau╩ [nhOM ikima kO banabaasau idyaao hO..

saIsa jaTa╩ ]r╣baahu ibasaala╩ ibalaaocana laala╩ itrICI╣saI BaaOhOM.
tUna sarasana╣baana QaroM tulasaI bana╣maargamaoM sauiz saaohOM..
saadr baarihM baar sauBaayađ icatO tumh %yaaoM hmarao manau maaohOM.
PUđaCt ga`amabaQaU isaya saaoM╩ khaO╩ saađvaro╣sao sai#a Đ ravaro kao hOM..


sauina sauMdr baOna sauQaarsa╣saanao sayaanaI hOM jaanakIM jaanaI BalaI.
itrCo kir naOna╩ dO saOna itnhOM samauJaa[ kCU╩ mausauka[ calaI..
tulasaI toih AaOsar saaohOM sabaO Avalaaokit laaocanalaahu AlaIM.
Anauraga╣tD,agamaoM Baanau ]dOM ibagasaI manaao maMjaula kMjaklaI..

Qair QaIr khOM╩ calau╩ doi#aA jaa[╩ jahađ sajanaI Đ rjanaI rihhOM.
kihhO jagau paoca╩ na saaocau kCU╩ flau laaocana Aapna taO laihhOM..
sau#au pa[hOM kana saunaoM baityaađ kla╩ AapusamaoM kCu pO kihhOM.
tulasaI Ait p`oma lagaIM plakOM╩ pulakIM lai#a ramau ihe maih hOM..

pd kaomala╩ syaamala╣gaaOr klavar rajat kaoiT manaaoja lajaaeđ.
kr baana╣sarasana╩ saIsa jaTa╩ sarsaI$h╣laaocana saaona sauhaeđ..
ijanh do#ao sa#aIĐ saitBaayahu toM tulasaI itnh taO mana foir na pae.
eihM maarga Aajau iksaaor baQaU ibaQaubaOnaI samaot sauBaayađ isaQaae..

mau#apMkja╩ kMjaibalaaocana maMjau╩ manaaoja╣sarasana╣saI banaIM BaaOMhOM.
kmanaIya klaovar kaomala syaamala╣gaaOr iksaaor╩ jaTa isar saaohOM..
tulasaI kiT tUna╩ QaroM Qanau baana╩ Acaanak idiYT prI itrCaOhOM.
koih Baađit khaOM sajanaIĐ toaih saaoM maRdu maUrit WO inavasaIM mana maaohOM..

vana maoM

p`oma saaoM pICoM itrCoM ip`yaaih icatO icatu dO calao laO icatu caaorOM.
syaama sarIr psao] lasaO hulasaO ¬tulasaI¬ Ciba saao mana maaorOM..
laaocana laaola╩ calaOM BaRkuTI kla kama kmaanahu saao tRnau taorOM.
rajat ramau kurMgako saMga inaYaMgau ksao QanausaaoM sa$ jaaorOM..

sar caairk caa$ banaa[ ksaoM kiTŞ paina sarasanau saayaku laO.
bana #aolat ramau ifrOM maRgayaa╩ ¬tulasaI¬Ciba saao barnaO ikima kO..
Avalaaoik AlaaOikk $pu maRgaIM maRga caaOMik cakOM╩ icatvaOM icatu dO.
na DraMO╩ na BagaOM ijayađ jaaina isalaImau#a pMca QarOM rit naayaku hO..

ibaMiQako baasaI ]dasaI tpI ba`tQaarI maha ibanau naair du#aaro.
gaaOtmatIya trI ¬tulasaI¬saao kqaa sauina Bao mauinabaRMd sau#aaro..
*vavaOhOM isalaa saba caMdmau#aIM prsaoM pd maMjaula kMja itharo.
kInhI BalaI rGaunaayakjaU Đ k$naa kir kananakao pgau Qaaro..

│[it AyaaoQyaakaND┤