QaUp ko paMva  
i
vaSvajaala pr ga`IYma ?tu kI kivataAaoM ka AnaUza saMga`h`

     

AnauΛma

 
nayaI kivataeM—
    ग्रीष्म डॉ महेंद्र भटनागर 09-06-07
Aaga ka jaMgala igair maaohna gau$ 16–06–05
]z rha Aaja QauAaM  tojaoSvar imaEa 16–06–05
ek gazrI Aaga  jayaa naiga-sa 16–06–05
tIna kuMDilayaaM Saas~I ina%yagaaopala kTaro 16–06–05
tIna daoho jagadISa p`saad saarsvat 'ivakla' 16–06–05
QaUp  Baaskr tOlaMga 16–06–05
maihmaa gamaI- kI  nama-da p`saad maalavaIya 16–06–05
saUrja [tnaa laala huAa Da jagadISa vyaaoma 16–06–05
      ³ivamaSa- haoSaMgaabaad ko saaOjanya sao΄  
Anya kivataeM—
Apnaa saUrja maana bahadur isaMh 5–5–2001
AmalatasaI QaUp Da sarsvatI maaqaur 24–4–2005
ABaI saUrja fja,la taibaSa 6–5–2001
AlasaayaI saubah saumana kumaar Gao[-  23–4–2001
AMQakar ko iKlaaf EaIkRYNa itvaarI 7–5–2001
]masa maoM  Aijat kumaar 4–5–2001
kD,I daophr raja jaOna 21–4–2001
  khIM po QaUp kI caadr duYyant kumaar 19–4–2001
kao[- icaiD,yaa nahIM baaolatI AnaUp ASaoYa 3–5–2001
garmaI AiSvana gaaMQaI 13–5–2001
gamaI- baZ,nao lagaI hO ]Yaa caaOQarI 10–5–2001
gaulamaaohr ko fUla idnaoSa Sau@la 15–4–2001
gaulamaaohr ka poD, saaohnaI dyaala 8–5–2001
ga`IYma ko stUp pUiNa-maa vama-na 17–4–2001
GaaiTyaaoM maoM ?tu ivanaaod inagama 2–5–2001
CaMva kI tlaaSa AMSaumaana AvasqaI 29–4–2001
jaIvana Λma:tIna ica~ knhOyaalaala naMdna 20–4–2001`
toja, QaUp maoM  &ana p`kaSa ivavaok 24–4–2001
taoD,tI p%qar saUya-kaMt i~pazI ' inaralaa' 16–4–2001
daophr  naIlama jaOna 22–4–2001
daophrI SakuMt maaqaur 24–4–2005
daophr : dao ica~ ivaYNaucaMd` Samaa-  9–5–2001
QaUp – tIna Sabd ica~ rajaond` saaonaI 18–4–2001
QaUp – dao ibamba Saaint caaOQarI 27–4–2001
QaUp kI qakana` maahoSvar itvaarI 25–4–2001
QaUp ko paMva saurond` saukumaar 01–5–2001
QaUp tp rhI hO saI esa Saah Da^ 26–4–2001
maaqao pr saUrja maInaaxaI Qanvantir 28–4–2001
  saUrja ka para garma saunaIla jaaogaI 16–07–2005
saUyaa-st SamaSaor bahadur isMah 30–4–2001
QaUp rGauvaIr sahaya 11–5–2001
yah vah saUrja nahIM Da sauroSa caMd` Sau@la 06–8–2001
         

 

इस कविता पर अपने विचार लिखें    दूसरों के विचार पढ़ें 

अंजुमनउपहारकविकाव्य चर्चाकाव्य संगमकिशोर कोनागौरव ग्रामगौरवग्रंथदोहेरचनाएँ भेजें
नई हवा पाठकनामा पुराने अंक संकलनहाइकुहास्य व्यंग्यक्षणिकाएँ दिशांतरसमस्यापूर्ति

© सर्वाधिकार सुरक्षित
अनुभूति व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक माह की 1–9 –16 तथा 24 तारीख को परिवर्धित होती है।